donderdag 27 september 2018

Onderzeeboten in troebel vaarwater; Een Nederlandse geschiedenis vol schandalen

Nederland speelde een rol in de opbouw van de onderwatervloot van zijn latere vijanden. In hun boek Luctor et Emergo trekken de schrijvers deze conclusie echter niet.

Het zal niet vaak voor komen dat ik een boek lees aan de hand van een inleiding van Hein van Ameijden, directeur van marinewerf Damen Schelde in Vlissingen. Hij schrijft in Luctor et Emergo; De onderzeeboten van de Koninklijke Maatschappij de Schelde 1905-1958: ‘Voor het eerst in veertig jaar bereidt de Koninklijke Marine zich voor op de vervanging van de huidige onderzeeboten van de Walrusklasse. Zeker omdat de onderzeebootbouwers in dit boek allemaal nog bestaan, zij het vaak onder een andere naam, is de verleiding groot om parallellen te trekken tussen de geschiedenis en de huidige tijd als in dit boek beschreven. Maar dat is aan u, beste lezer.’

Luctor et Emergo is een salontafelboek waarvan de titel een dubbele betekenis heeft. Het is allereerst de wapenspreuk van de provincie Zeeland (‘Ik worstel en kom boven’), maar ook de naam van de eerste Nederlandse onderzeeboot. Het boek heeft een harde kaft, is gedrukt op dik glanzend papier, bevat veel en grote foto’s en is fraai vormgegeven en uitgegeven in eigen beheer. Voor de financiering wordt nergens een bedankje of een verantwoording vermeld.

Bij een boek dat qua timing ‘op dit moment in de geschiedenis’ op een gepast moment verschijnt, en waarvan een van de auteurs, Tobias van Gent, kort na verschijning ervan begin deze maand toetrad tot de VVD-fractie, dringt de vraag zich op of hier wederom sprake is van een uitstekende lobby van de Nederlandse marine-industrie.

Pleidooi voor bouw onderzeeboten

Hoe dan ook, historicus Van Gent en coauteur Ron van Maanen lijken erin geslaagd een nieuwe laag te hebben gelegd op de hartstochtelijke pleidooien voor de bouw van nieuwe onderzeeboten in Nederland. De Provinciale Zeeuwse Courant bespreekt het boek bijvoorbeeld onder de kop: ‘Damen Schelde is dé kandidaat om nieuwe onderzeeboten te bouwen’.

De inleiding van Van Ameijden wordt in recensies vaak vermeld. De auteurs stellen zelf dat de Nederlandse vooruitstrevende ontwerpen internationaal worden geroemd. Of nadrukkelijker: ‘De politiek is aan zet, maar in het licht van de rijke geschiedenis van het Nederlandse onderzeebootwapen is het toch amper voor te stellen dat dit in 2025 tot een einde zou komen.’ Het betekent overigens niet dat de schaduwkanten van de bedrijfstak buiten beeld blijven.

Dat alle bedrijven die in het boek worden genoemd nog bestaan, klopt overigens niet. Dat zou de directeur van Damen Schelde toch moeten weten. Van Ameijden heeft vast een bepaald bedrijf in gedachten als hij denkt aan de opvolger van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM), één van die bedrijven die in het boek als onderzeebootbouwer worden genoemd.

De RDM was een van de twee bouwers in Rijnmond (naast Wilton-Fijenoord in Schiedam die ook al voor de oorlog bij onderzeebootbouw betrokken was) en zeker niet de minst belangrijke. De Schelde mag dan de werf zijn waar de eerste onderzeeboot werd gebouwd, de RDM was de bouwer van de laatste vier onderzeeboten die tussen 1990 en 1994 in dienst zijn gesteld. Van de tien naoorlogse onderzeeboten voor de Nederlandse marine bouwde de Rotterdamse werf er acht, Wilton Fijenoord twee en de Damen Schelde geen.

De RDM is onder zijn flamboyante directeur, Joep van den Nieuwenhuyzen, failliet gegaan waarna het bedrijfsterrein werd gekocht door de gemeente Rotterdam. Wat rest is de afwikkeling van de schandalen rond de persoon van Van den Nieuwenhuyzen. Hij past daarmee wel in de roemruchte geschiedenis van deze industrietak.

Hein van Ameijden zelf noemt in zijn inleiding trefwoorden bij zaken die opvallen in de Nederlandse onderzeebootgeschiedenis: kartelafspraken, overlopend sleutelpersoneel en vooral de Duitse mantelorganisaties.

Tabel 1: Onderzeebootbouw in Nederland, na 1945
Aantal
Klasse
In dienst gesteld
Bouwer
2
1960-1961
RDM
2
1965-1966
WF
2
1972
RDM
2
1982-1983
RDM
4
1992-1994
RDM
Bron: wiki (https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_onderzeeboten_bij_de_Koninklijke_Marine)

EBC en Koster

Aan het begin van de 21e eeuw wordt door Damen Schelde, destijds NV Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS) genaamd, contact gelegd met Electric Boat Company (EBC), op dat moment de belangrijkste bouwer van onderzeeboten ter wereld. De Schelde verwierf de rechten om 25 jaar lang EBC-patenten te gebruiken tegen afdracht van de helft van de winst.

In 1906 werd op grond van de Amerikaanse kennis de eerste onderzeeboot, de O 1, ofwel de Luctor et Emergo, in dienst gesteld. De boot was op eigen risico gebouwd en moest vervolgens aan de marine worden verkocht. Luitenant-ter-zee Paul Koster was aanvankelijk toezichthouder van de marine op de bouw, waarna hij de eerste commandant van de O 1 in dienst van De Schelde werd.

Koster weet met veel branie de boot op zijn best te tonen en het Ministerie van Oorlog (thans Defensie) en de politiek ervan te overtuigen dat deze van grote waarde was. Alleen leden van de SDAP, waaronder Troelstra, het lid Geert van der Zwaag van de Vrije Socialist en Dirk de Klerk, lid van de fractie van de Liberale Unie, zouden tegen stemmen. De KMS maakte 120.000 gulden winst met de eerste onderzeeboot waarvan volgens het contract de helft naar EBC gaat.

De kwaliteiten van Koster werden ook door EBC onderkend en hij kreeg van hen een aanbod om de directie te vormen van de onderzeebootwerf in Fiume, gesitueerd in het huidige Oostenrijk. Die werf was een samenwerking tussen EBC en een aantal Britse werven, zoals Vickers. Koster nam zijn boekje met contacten mee en zou ook de beste werklui uit Vlissingen naar Fiume halen.

Koster zou uiteindelijk te boek komen te staan als wapenhandelaar. In 1935 werd dit beeldend beschreven door Menno ter Braak: ‘Uiterlijk is deze zogenoemde ‘koopman des doods’ een zeer conversabele, hoffelijke, reeds wat oudere heer met een grijze snor, die wel een ontgoocheling moet zijn voor een ieder, aan wiens geestesoog de wapenfabrikanten verschijnen als wreedaardige demonen.

Toch had Koster vanwege de wapenverhalen in 1934 zijn voorzitterschap van de Nederlandse marinevereniging Onze Vloot moeten neerleggen en was hij betrokken geraakt bij een bedrijf in Duitsland dat machinegeweren produceerde voor de nationaal socialisten. Branie, capabel en hoffelijk, Koster had het allemaal. Maar dat betekende niet dat zijn politieke en morele kompas goed werkte.

Buitenlandse invloed

De tweede onderzeeboot gebouwd door KMS zou niettemin al snel volgen en de zelfstandige onderzeedienst was in 1912 een feit. De eerste zes boten werden gebouwd door KMS, nummer zeven en een aantal opvolgers door de Schiedamse werf Wilton-Fijenoord. Vanaf 1929 kreeg ook de RDM bouwopdrachten. De kostbare medewerking van EBC zou nog intact blijven tot 1923. Overigens is ook de Electric Boat Company een bedrijf dat nog steeds bestaat. Het maakt inmiddels onderdeel uit van General Dynamics. In september kondigde EBC nog aan om ten koste van 725 miljoen euro de bouwcapaciteiten uit te breiden.

In 1927 verkreeg KMS de bouwopdracht voor de O 12. Het zou de eerste onderzeeër zijn die zonder Amerikaanse of Britse hulp werd gebouwd. Die zelfstandigheid zou overigens maar van korte duur zijn. De invloed van de Duitsers op de Nederlandse onderzeebootbouw nam ‘daarentegen aanmerkelijk toe’, schrijven de auteurs van Luctor et Emergo. Toch zou ook die Duitse betrokkenheid niet weten te voorkomen dat er sprake was van een reeks klachten over de kwaliteit: ze waren niet geliefd, te klein, de diesels trilden overmatig, ze hadden te weinig vermogen en een gebrekkige accommodatie.

‘De door Van der Struijff ontworpen KXII en KXIII bezaten al onmiskenbaar Duitse invloeden’, schrijft Jaap Anten in het proefschrift Navalisme nekt onderzeeboot. Die Duitse invloed lag voor de hand. In het interbellum trekken mantelorganisaties van de Duitse oorlogsindustrie naar het buitenland. Paul Koster zou er tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse Congres in detail op ingaan.

Dat Rusland onderdak bood aan de Duitse industrie is algemeen bekend. Rusland bouwde met Duitse technische ondersteuning zo’n 200 kleine onderzeeboten, maar ook kleine marinelanden zoals Nederland, Denemarken, Finland en Zweden konden ‘met clandestiene Duitse hulp relatief geavanceerde onderzeeërs bouwen’, stellen de auteurs.

De Duits-Nederlandse relatie was goed. Nergens waren meer verhulde holdings van de beruchte Duitse wapenfabrikant Krupp te vinden als in Nederland, stelt William Manchester in zijn studie over de Duitse wapengigant. (The arms of Krupp, pp. 352-353) Schrijvers van een boek over het Nederlandse belastingparadijs tekenen op dat Nederland niets ondernam tegen de Duitse praktijken. [1]

Duitse onderzeeboten

samenvatting IvS uit Warships and the world market (zie noot 1)
De Nederlandse onderzeebootbouwcapaciteit maakte dankbaar gebruik van de Duitse bijdragen. Nederland bood onderdak aan het NV Ingenieurskantoor voor de scheepsbouw (IvS). ‘Het was in feite een clandestiene organisatie die het de Duitsers mogelijk maakte om, in strijd met het Verdrag van Versailles, aan de ontwikkeling van onderzeeboten te blijven werken’, stellen Van Gent en Van Maanen.

Het IvS ontwierp in het interbellum onderzeeboten voor Finland, Turkije, Spanje, Sovjet-Unie, Zweden en Roemenië. ‘In de leiding van het IvS zaten kopstukken van de werf, waaronder de technisch directeur. Deze was niemand minder dan de bekendste onderzeebootconstructeur uit de wereldoorlog, Hans Techel. Op de achtergrond bevond zich steeds de Reichsmarine, de opvolger van de Kaiserliche Marine’, aldus Jaap Anten in zijn proefschrift. Het IvS was dan wel opgezet met de goedkeuring van de marineleiding in Berlijn, maar ‘de vestiging moet geen zichtbare connectie met de Duitse Germaniawerf hebben’, schrijft Manchester (Krupp, pp. 354).

Maar toen Duitsland onderzeeboten wilde bouwen, gingen de gecodeerde telexen van het IvS naar Kiel en binnen de kortste keren was de kiel (onderkant) voor twee nieuwe exemplaren gelegd. De eerste boot werd na drie en een halve maand in dienst gesteld waarna on de acht dagen een onderzeeër te water werd gelaten. (Krupp, pp. 379) Met dank aan een tijdelijk onderkomen in Nederland.

De Duitsers waren nadrukkelijk verbonden aan het ontwerpen van de Nederlandse onderzeeboten, zoals bij die van de torpedobuizen. Het kwam goed uit dat de Duitsers in Utrecht ook de M.E.A.F., producent van torpedo-inrichtingen, inlijfden evenals scheepswerf Piet Visser. [2]

Deze Duitse mantelorganisaties worden niet in Luctor et Emergo genoemd. Wel AFAT in Vlissingen – weer met een fraaie foto geïllustreerd – waar jaren ’20 van de vorige eeuw batterijen en accu’s werden geproduceerd. Accu’s zijn van wezenlijk belang voor de aandrijving van de motoren onder water. Het leek hier om een Zweeds bedrijf te gaan, maar in feite zaten de Duitsers er achter. Storm zou het er niet lopen, er werden batterijen voor Turkse onderzeeboten gemaakt. Aangezien de Nederlandse onderzeebootbouw tot de jaren ’30 stil lag, werd er nauwelijks gewerkt.

Na 1933 maakte Hitler niet langer een geheim van zijn militaire opbouw en konden de heimelijke vestigingen in het buitenland overgeheveld worden naar Duitsland, zo ook de AFAT-vestiging. In het gebouw waar het IvS-kantoor zich bevond, zetelde ook de afdeling scheepsbouw van de marine. Ook het door de Nederlanders in 1935 opgerichte scheepsbouwbureau NEVESBU (bestaat nog steeds) kwam in hetzelfde gebouw terecht.

‘De band [met de Duitsers, MB] bleef natuurlijk innig. Een van de werven, Wilton-Feijenoord, had bijvoorbeeld vier belangrijke Duitse ingenieurs dienst waarvan één, Gemberg, aan het hoofd stond van de tekenafdeling van de Nederlandse onderzeeboten!’, schrijft Anten in zijn proefschrift. Het Duits/Nederlandse onderwerp van de onderzeeboten van de Koninklijke Marine zou, aldus een hoorzitting in het Amerikaanse Congres , aan Japan worden geleverd.

Zo speelde Nederland een rol in de opbouw van de onderwatervloot van zijn latere vijanden, zowel thuis als in de Oost. Een conclusie die door de auteurs in hun boek niet wordt getrokken. Het zou de trots op de verworvenheden van de onderzeebootbouw geen goed doen.

Roem maar nauwelijks export

De Nederlandse ontwerpen voor onderzeeboten worden volgens de auteurs internationaal geroemd. Roem is fijn om te vergaren, maar voor de zakenman of machtspoliticus gaat het niet om woorden maar daden. De onderzeeboottak van de Nederlandse marine-industrie zou op de exportmarkt niet erg succesvol zijn gebleken. De Duitse marine steunde het IvS door bij Wilton-Fijenoord twee onderzeeboten te laten bouwen voor Turkije

Er zouden later nog twee boten aan Polen worden verkocht, de Orzel (De Schelde) en Sep (RDM). De export van de Orzel leidde wel tot een van de mooiere verhalen die het boek rijk is. De Poolse commandant bleek niet tegen zijn taak opgewassen. Hij voer naar Estland en niet, zoals hem was opgedragen, naar Engeland of indien dat onmogelijk was naar Zweden. Zijn onderzeeboot werd op instigatie van de Duitsers in de Baltische staat aan de ketting gelegd waarna de bemanning gevangen werd gezet.

De bemanning wist echter te ontsnappen en vertrok onder het commando van de Eerste Officier naar Engeland. Daarvoor moest de boot wel eerst de Oostzee uit zien te komen waar Duitse en Russische marineschepen naarstig naar hen op zoek waren. De Sovjet-Unie zou de ontsnapping uit Estse handen aanwenden om Russische troepen in het land te stationeren, omdat de Esten blijkbaar niet zelf voor hun veiligheid konden zorgen.

In de naoorlogse periode zouden bij Wilton-Fijenoord nog twee onderzeeboten worden gebouwd voor Taiwan. (Een oom had moeite met het tekenen van de interieurs ervan, hoorde ik op zijn begrafenis.) Het is het magere exportresultaat van een eeuw onderzeebootbouw in Nederland. Dat De Schelde met handen en voeten gebonden was aan buitenlandse werven en dat de Tweede Wereldoorlog roet in het eten gooide, kan als verklaring genoemd worden.

Maar ook na die oorlog zou Nederland het op de exportmarkt niet erg best doen. Volgens de Nederlandse industrie is de overheid ‘terughoudend met exportvergunningen, hetgeen bijvoorbeeld exportkansen onderzeeboten aantast’, zo wordt gesteld in een recent rapport over de marine-industrie in opdracht van diezelfde overheid. Mocht dit al zo zijn, dan is daar weinig mis mee.

Als er thans al parallellen tussen de geschiedenis van De Schelde in het interbellum en de productie van onderzeeboten moeten worden getrokken, dan is het dat voorzichtigheid bij de export van kennis en materiaal van deze schepen geboden is. Overigens, mag je de geringe export – twee onderzeeboten sinds de Tweede Wereldoorlog – wel wijten aan een strenge overheid? Misschien zijn andere spelers op de internationale markt gewoonweg sterker dan de Nederlanders, bijvoorbeeld door een grotere thuismarkt en kennis van zaken.

Oorlogsleed te water

Mijn oma van moederskant verloor al in februari 1940 twee broers door een onderzeebootaanval op de tanker Den Haag waarop zij beiden voeren. De tanker zelf was, hoe ironisch, gebouwd door de firma Krupp in Kiel en haar man werkte tot zijn pensioen als machinebankwerker bij Wilton-Fijenoord. 

Mijn opa aan vaders kant zou in 1944 sneuvelen door een torpedo-aanval op de Roode Zee die betrokken was bij het slepen van caissons voor de landing op Normandië (D-day).

Zowel die oma als opa heb ik nooit gekend, maar onderzeeboten en torpedo’s hebben dus wel een enorme invloed gehad op de geschiedenis van mijn familie. Die invloed valt natuurlijk in het niet bij alle schepen en opvarenden die daarbij om het leven kwamen. Want het gaat niet alleen om tonnages van getroffen schepen, en daarmee het berokkenen van schade aan de oorlogscapaciteiten van de tegenstander. Op al die schepen bevonden zich stokers, matrozen, stuurmannen en machinisten.

In Luctor et Emergo wordt een preek van dominee C.F. Nolte van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Middelburg en Vlissingen aangehaald. Hij preekte tegen de katholieke zegeningen van het wapentuig: ‘Een onderzeeër hangt ten nauwste samen met den modernen oorlog die dood en verderf brengt.’ De Katholieke kerk had volgens Nolte juist een veto moeten uitspreken ‘over dit moordwerktuig.’

Dat de onderzeeboot aan banden moest worden gelegd, werd tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog ook binnen de staten duidelijk. Japan en Groot-Brittannië spraken in het interbellum een maximum af over het totaal tonnage van de onderzeevloot dat men mocht bezitten en rond de omvang van de individuele boten. Bovendien werd afgesproken dat een tegengehouden vracht- of passagiersschip pas mocht worden vernietigd nadat de opvarenden in veiligheid waren gebracht. Maar nadat ‘de Tweede Wereldoorlog enkele jaren later uitbrak, zou echter geen van de strijdende partijen zich aan dergelijke bepalingen houden.’

Wijze lessen

In 1937 werd de laatste kiel in Vlissingen gelegd. Het lijkt nauwelijks serieus te nemen, deze geschiedenis van tachtig jaar geleden als pleidooi voor Nederlandse onderzeebootbouw in de 21e eeuw te zien, maar een groot aantal dagbladen bracht het in besprekingen van het boek wel als zodanig te berde. Het is uiteindelijk een kostbare politieke afweging of Nederland in dit avontuur moet stappen los van deze geschiedenis.

Ook meer recent is de Nederlandse onderzeebootbouw beperkt in omvang. Er werden bij Wilton Fijenoord en de RDM slechts twaalf onderzeeboten gebouwd in 73 jaar tijd. Dat is gemiddeld één in de zes jaar, waarvan de laatste van een kwart eeuw geleden dateert. De Zweedse admiraal Olsson stelde tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer dat kennis veroudert als je niet iedere twee jaar een nieuwe onderzeeboot bouwt. Niet voor niets stelt men in de VS geen kennis meer voorhanden te hebben als het gaat om de bouw van dieselelektrische onderzeeboten, ook al hebben ze daar ook een forse geschiedenis op dit terrein.

Luctor et Emergo zet je aan het denken. Het is een boek dat een deel van de Nederlandse onderzeebootbouw beschrijft en illustreert. Het is wat mij betreft wachten op een even mooi boek over Wilton Fijenoord en de RDM. Gezien de nieuwe functie van Tobias van Gent in de Tweede Kamer zal het daar wel niet van komen.

In dat boek kan dan ook het laatste Nederlandse ontwerp voor een onderzeeboot worden beschreven, de Moray of Moeraal. Dat is een kleine op de export gerichte onderzeeboot die ontworpen is door NEVESBU en waarin de overheid miljoenen stak. Het ontwerp kwam niet verder dan de tekentafel en bleef steken in het stadium van schandalen, zoals de voorgenomen levering van de blauwdrukken voor productie van Taiwanese onderzeeboten.

Noten:
1. William Manchester, The arms of Krupp (New York/Boston/Londen: Little, Brown and Company (1st ed. 1968), paperback 2003). Sami Faltas vat in zijn proefschrift Warships and the world market (Helmond: Wibro, 1985) het boek van Manchester samen in een eindnoot 39, pp. 279. Martin van Geest, Joost van Kleef & Henk Willem Smits, Het belasting paradijs (Amsterdam/Antwerpen: Business Contact, 2013), pp. 34-36.
2. Ook Scheepswerf Piet Visser speelt een rol in de Duitse oorlogsproductie, aldus Manchester (Krupp, pp. 353). De werf maakt vanaf 1923 kanonnen. (in 1968 werd de werf een volle dochter van de RDM)


titel  Luctor et Emergo – De onderzeeboten van de Koninklijke Maatschappij De Schelde 1905-1958 
auteurs  Tobias van Gent en Ron van Maanen
 uitgave  Hardcover, 172 pagina’s, ontwerp Jarno Koster
 uitgever  Het Boekenschap
 prijs  € 29,95
 isbn  9789492723338

Geschreven voor Ravage Webzine

zaterdag 22 september 2018

Week 38 in #wapenhandel25tweets

(Gaarne 'liken' of delen als je het nuttig of interessant vindt.
Please like or share if it is helpful or interesting for you.)
Netherlands / Nederland (see 25, 26, 28, 32)

1 – 200918: Stop Wapenhandel publishes annual report on arms trade, 2017.

2 – 210918: 20 pages of questions and detailed answers on Dutch arms trade policy and facts. One of the most interesting Dutch Parliamentary documents on the issue of selling weapons and military technology. [in Dutch] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/09/20/bijlage-kamerbrief-beantwoording-vragen-over-rapport-nederlands-wapenexportbeleid-2017/bijlage-kamerbrief-beantwoording-vragen-over-rapport-nederlands-wapenexportbeleid-2017.pdf

3 – 180918: New Dutch defence Materiel Projects Overview #MPO lists armoured vehicles for sale YPR, 534 (336 ready for sale now); and M-577, 32 (6 ready for sale, rest used until 2019). Bahrain, Egypt & Jordan are former prominent clients for those 2nd-hand vehicles. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/09/18/materieelprojectenoverzicht-defensie-2018

4 – 200918: New #missiles tech for German Dutch Infantry Fighting Vehicle #IFV #Boxer? MBDA unveils Future Land Indirect Fires concepts | Jane's 360 https://www.janes.com/article/83124/mbda-unveils-future-land-indirect-fires-concepts#.W6OEZTqo6kA.twitter

EUROPE (see also 30)

5 – 170918: New report by GRIP [in French]: Do arms exports to Maghreb comply with the Common Position? https://www.grip.org/en/node/2629

6 – 210918: EU Commission Launches Industry Consultation on Draft ICP Guidance For Dual-Use Export Controls https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ICPguidelines2018

Belgium (see 31)

Bulgaria / Bălgarija

7 – 220918: From fighters to tanks - Bulgarian firm Jotov & Son Ltd offers all | At AAD2018 defenceWeb http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=53219%3Afrom-fighters-to-tanks-bulgarian-firm-offers-all

Czech Rep. / Česko

8 – 210918: In the past 5 years, the value of Czech arms exported to KSA reached €144m. "There is plentiful evidence the Saudi's commit war crimes in Yemen. Czechia must not close its eyes. It is necessary to immediately halt these exports," Peter Tkac, @Nesehnuti.

France

9 – 170918: L'article de @LaCroix : "Un débat sur les ventes d’armes trop timide en France" https://www.la-croix.com/Monde/debat-ventes-darmes-trop-timide-France-2018-09-17-1200969278?from_univers=lacroix

10 – 180918: 79 French Couach (http://www.plascoa.com/en/company-profile/) interceptor vessels helpful for naval blockade on Yemen delivered to Riyadh. It is not only the UK and US delivering arms to the Islamist regime in KSA. https://www.meretmarine.com/fr/content/couach-livre-les-79-intercepteurs-saoudiens

Germany / Deutchland (see also 4)

11 – 180918: Today in a number of German regional papers. Konfliktforscherin Simone Wisotzki
"The arms export rules are oke, but the implementation fails" [in German]
"Exportregeln schärfer auslegen"

12 – 180918: German controls on small arms. Sevim Dagdelen (Die Linke): "In 3 years, only 3 end-use controls have been carried out, and it's ridiculous to send its investigators to SKorea and not to Saudi Arabia, a country conducting a criminal war in Yemen. " https://www.tagesschau.de/inland/kleinwaffen-export-103.html

13 – 180918: Foreign Minister Heiko Maas (SPD) has solved the problem of the EFA-engines for KSA. The overhauled engines may return. Maas and Business Secretary Peter Altmaier (CDU) agreed that certain military equipment will may go to Saudi Arabia. [in German] http://www.spiegel.de/plus/heiko-maas-will-die-beziehungen-zu-saudi-arabien-kitten-ist-das-vernuenftig-a-00000000-0002-0001-0000-000159428622

14 – 190918: After Spain, Germany nibbles away more and more of restrictive arms export policy concerning KSA. https://www.reuters.com/article/us-germany-arms/germany-approves-arms-sale-to-saudi-after-yemen-war-ban-promise-idUSKCN1LZ2M3

15 – 210918: German Implementation of post-shipment controls on arms exports to third countries (PDF) , Deutcher Bundestag http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/043/1904350.pdf
Like

Italy / Italia

16 – 190918: Russian Press TV notes: Italy’s Defense Ministry asks the FA-ministry to clarify Italian arms recently sold to Riyadh. MK-82 bombs manufactured in Sardinia and used by Saudi Arabia to kill civilians in Yemen is likely to be in breach of Italian laws. https://www.presstv.com/Detail/2018/09/19/574642/Italys-Defense-ministry-asks-clarification-on-arms-sale-to-S-Arabia

Spain / España

17 – 180918: Euro's above human rights and jobs above lives. Spain prime minister defends weapons sale to Saudis. http://www.rappler.com//world/regions/europe/212142-spain-prime-minister-defends-weapons-sale-saudis … via @rapplerdotcom

18 – 220918: How the King Juan Carlos helped the Spanish defence-industry in Saudi Arabia. [in French]
19 – 220918: An overview of Spanish arms exports to the KSA and the rest of the world. https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-09-13/espana-armas-arabia-saudi-cuarto-vendedor_1615123/

Turkey / Türkiye

20 – 180918: NATO stuck in the middle of messy, multi-billion dollar weapon sale between Turkey, Russia and US #F35 #S400 https://www.cnbc.com/2018/09/17/nato-stuck-in-middle-of-messy-multi-billion-dollar-weapon-sale-between-turkey-russia-and-us.html

UK

21 – 200918: Belgian Defence Research Organisation @GRIP publishes report on #Brexit and the Defence industry. https://www.grip.org/fr/node/2622

(The Independent had a SPECIAL REPORT on September 22, 2018, written by Cahal Milmo and Dean Kirby (of the INVESTIGATIONS TEAM), but I couldn't find it on the site: Brothers in arms: the Brexit weapons boost).


REST of the world

AFRICA (see 22)
MAHGREB (see 5)

Brasil (see 25)

China / Zhōngguó

22 – 210918: Chinese arms trade to Africa. Chinese weapon manufacturers are showcasing a wide range of weapons and equipment at the Africa Aerospace and Defence 2018 (#AAD2018) expo being held in the city of Tshwane, South Africa from Wednesday to Sunday. http://english.chinamil.com.cn/view/2018-09/21/content_9294983.htm

23 – 210918: To be expected: China has protested over the US’ “unreasonable” decision to slap punitive sanctions on a Chinese military unit for buying Russian fighter jets and surface-to-air missile equipment. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2165215/china-hits-back-american-sanctions-over-russian-fighter-jet-and

Russia / Rossija (see 23)
Saudi Arabia / Al-Arabiyah as Sa'udiyah (see 8, 10, 12, 13-14, 16, 17-18, 19)
South Africa (see 7)

Thailand / Prathēt Thai

24 – 250918:The military of #Thailand is ordering #Airbus multirole utility helicopters. http://www.publicnow.com/view/5B432FA6FAA19F8559D1C438FFFD8C270DD41F07

DEFENCE-INDUSTRY

Airbus (see 24)

Damen (see also 32)

25 – 200918: Damen, Saab compete for Brazilian corvette project | Jane's 360 https://www.janes.com/article/83209/damen-saab-compete-for-brazilian-corvette-project#.W6P_NfZ67X8.twitter

26 – 210918: Africa is a market for arms manufacturers. Not only China and Russia exhibit, but also Belgium, Germany, Italy, and Spain etc. For the Netherlands is present Shipbuilder Damen and sales agent Rob Cannavo. http://www.aadexpo.co.za/trade-visitors/exhibitor-list

MBDA (see 4)

WEAPENS

Arms fairs (see 7, 22, 26)

Drones

27 – 200918: An MQ-9 Reaper drone showed its 1st air-to-air kill of another drone in a controlled simulation. The successful test showed the USAF that a drone like the MQ-9 is able to conduct air-to-air combat, much like fighter aiircraft such as F-15 or F-22 https://www.military.com/daily-news/2018/09/19/mq-9-gets-first-air-air-kill-training-exercise-air-force-official-says.html

F-35

28 – 210918: (via @FrankSlijper) Dutch defence minister eliminates budget cap for F-35 purchases, opening possibility of buying more planes beyond 37 budgetted (€4.7 billion) - “just a formality” that would not require parliamentary approval? Not sure. https://www.defensenews.com/global/europe/2018/09/20/dutch-defense-chief-opens-door-for-more-f-35s/

Robot weapons / AI

29 – 170918: Most likely “revolutionary” weapon breakthroughs are advances in computers, networks, robotics and artificial intelligence (AI), according to Michael O'Hanlon of the Brookings Indstitute in Forecasting change in Military Technology 2020-2040. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/09/FP_20180910_defense_advances_pt2.pdf

30 – 210918: States/persons remain responsible/accountable for their behavior in armed conflict, even if it involves the use of autonomous weapons. How governments should manage the rise of Artificial Intelligence #AI is one of the major strands of open debate the EU. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/50465/autonomous-weapons-must-always-remain-under-human-control-mogherini-says-european-parliament_en

OTHER

Defence budget

31 – 220918: A demand for real peace in Belgium magazine [in Dutch]: Echte vrede is mogelijk is als we de oorzaken van veel geweld de wereld uit helpen. De extra NAVO investeringen slorpen de middelen op die nodig zijn voor investeringen in reële menselijke veiligheid. https://www.knack.be/nieuws/belgie/voor-echte-vrede-is-het-nog-even-wachten-op-leiders-die-zich-niet-laten-inpakken-door-de-militaire-industrie/article-opinion-1200789.html

Lobby

32 – 190918: Research initiated by Dutch Ministry of Economics advises more arms export, availability of skilled labour, stronger cluster and better national and EU position of Dutch naval sector. (See page 4 for recommendations [in Dutch]) https://www.nidv.eu/wp-content/uploads/2018/09/Triarii-Economische_Effecten_Marinebouwcluster._Eindrapport.pdf

Research and activism (see also 1, 5, 9, 21, 29, 32)

33 – 170918: Last month over 40 artists withdrew their work from the Design Museum in London, following revelations that it had hosted a major arms industry event. For the next week, you can see their exhibits for free at the Brixton Rec Centre. #FromNopeToHope

This is a selection from a larger amount of tweets. Tweets with a relation the Netherlands, arms trade and defence-industry weight heavier in the selection. If you want to have them daily see http://twitter.com/martinbroek

maandag 17 september 2018

Week 37 in #wapenhandel25tweets

(Gaarne 'liken' of delen als je het nuttig of interessant vindt.
Please like or share if it is helpful or interesting for you.)

Graphic illustration of major Indian weapon program. Fifty six per cent of Indians, some 680 million, lack the means to meet their basic needs. see tweet. And 421 million have a serious hunger problem.

Netherlands / Nederland (see also 19, 20, 23)

A – 110918: Dutch government has supported an armed group in Syria with non-lethal equipment, who by the Dutch Public Prosecution Service has been classified as a terrorist organisation. According to research by Dutch daily Trouw and TV-program Nieuwsuur. [in Dutch] https://nos.nl/uitzending/36064-nieuwsuur.html

France (see also 15)

1 – 100918: Naval Group want to forms partnerships in Egypt to export maintenance and overhaul for the Egyptian navy warships. [in French] https://www.pressreader.com/france/les-echos/20180910/282226601615360

Germany / Deutchland

2 – 120918: Are German ships del;ivered to the KSA used in the blockade against Yemen?
Sind aus Deutschland gelieferte Kriegsschiffe indirekt an Blockade des Jemen beteiligt? https://www.stern.de/politik/deutschland/sind-aus-deutschland-gelieferte-kriegsschiffe-indirekt-an-blockade-des-jemen-beteiligt--8352752.html via @sternde

3 – 130918: German small arms exports #SLAW with details on numbers, type, value and countries of destination. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/041/1904193.pdf

Italy / Italia (see 8)

Spain / España

4 – 100918: Globally applauded decision by Spain to stop bombs going to KSA wasn't final Spanish Defence Minister Margarita Robles told senators at a hearing on Monday. She expects talks with the Saudi's would settle the dispute. https://www.defensenews.com/global/europe/2018/09/10/spain-holds-talks-with-saudi-arabia-over-weapons-deals/

5 – 130918: Spain will go ahead with the sale of 400 laser-guided bombs to Saudi Arabia, a contract it had decided to halt last week because of the Saudis' role in the war in Yemen, El Periodico newspaper said on Wednesday citing diplomatic sources. https://uk.reuters.com/article/uk-spain-saudi-arms/spain-to-go-ahead-with-sale-of-bombs-to-saudi-el-periodico

Switzerland / Suisse

6 – 150918: Swiss arms companies make profits, but nethertheless want relaxing of arms export regulations. [in French] Aux armes de la paix, citoyens suisses https://www.24heures.ch/signatures/editorial/armes-paix-citoyens-suisses/story/14196435

Turkey / Türkiye

7 – 100918: Defense contractor indicted for fraud, might be hiding in Turkey. (https://www.navytimes.com/news/your-navy/2018/09/07/defense-contractor-indicted-for-fraud-might-be-hiding-in-turkey/) See also earlier tweet: 6 September 2018: https://twitter.com/martinbroek/status/1037802735448608776


8 – 100918: Turkey’s homegrown helo makes maiden flight. Turkey says it designed the T625 locally, though industry sources note that the platform has strong resemblance to the AW139, made by the Italian-British AgustaWestland. https://www.defensenews.com/global/europe/2018/09/10/turkeys-homegrown-helo-makes-maiden-flight/
9 – 130918: Turkey has stepped up arms supplies to Syrian rebels to help them stave off an expected offensive by the Syrian army and its Russian and Iran-backed allies in the northwest near the Turkish frontier, rebel sources told Reuters. https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2018/09/13/Turkey-boosts-arms-to-Syrian-rebels-as-Idlib-attack-looms.html via @AlArabiya_Eng

10 – 160918: The components which are produced by Turkish companies for the F-35 Joint Strike Fighter Program and Turkish participation as a reliable program partner.

UK (see also 8, 16)

11 – 120918: For the first time, a majority of UK Conservative (52%) voters oppose arms sales to the Saudi led coalition on Yemen, the poll taken on 29-30 August showed. This marks an increase from 25 per cent who said they were opposed in June. https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/yemen-civil-war-uk-saudi-arabia-arms-sales-bombing-emergency-debate-stephen-twigg-a8532191.html

12 – 130918: Arming the Middle East (Kuwait in this case) with Eurofighters. Budget for current fiscal yr includes $1.1 bln to buy Eurofighter aircrafts http://www.arabtimesonline.com/news/budget-for-current-fiscal-yr-includes-1-1-bln-to-buy-eurofighter-aircrafts/

REST of the world

Australia

13 – 150918: Report critical of Australian procurement process. THE auditor general has claimed the federal government spent $222m on new Bushmaster vehicles in 2016 solely to keep the Thales Bendigo facility operating. The deal was not value for money for taxpayers. https://www.bendigoadvertiser.com.au/story/5647250/report-critical-of-bushmaster-hawkei-procurement-process/

Egypt / Mişr (see also 1)

14 – 100918: Gross violator of human rights, Egypt, to get US$1.2 billion in military aid. https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2018/09/09/us-to-release-12-billion-in-military-aid-to-egypt/

15 – 110918: Egypt launches first locally built Gowind corvette fitted with 16 VL-MICA surface-to-air missiles and 8 Exocet MM40 surface-to-surface missiles as well as 1 76 mm, two 20 mm guns and with a Thales (Nederland) -supplied sensor suite. https://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=33425&SEO=egypt-launches-first-locally-built-gowind-corvette

Kuwait / Al-Kuwayt (see 12)

Qatar

16 – 160918: UK Defence Secretary and his Qatari counterpart ­unveiled the £5bn contract for 24 Typhoons, together with a package of support and training, in December. However, the final terms are yet to be confirmed and the sale has already been pushed back once. https://www.telegraph.co.uk/business/2018/09/16/time-running-bae-typhoon-sale-qatar/

Saudi Arabia / Al-Arabiyah as Sa'udiyah (see 2, 4-5, 11)

Syria / Suriyah (see Netherlands, 9)

Yemen / Al-Yaman (see also 2, 11)

17 – 140918: Spain backed away, but still interresting. @PWezeman "seeking a military solution to the situation in #Yemen seems hopeless," restricting arms sales is a viable way to apply pressure and expedite a diplomatic framework that may ultimately end the conflict. http://www.yerepouni-news.com/archives/432411

18 – 160918: How Congress Can End the War in Yemen. From 2013 to 2017 Washington supplied more than 60% of Saudi arms. Congress has not directly used its power to force the president to remove US armed forces from participation in a war. Until now. https://www.nybooks.com/daily/2018/09/14/how-congress-can-end-the-war-in-yemen/ via @nybooks

DEFENCE-INDUSTRY

Fokker

19 – 130918: Fokker wil tijdens OBD jongeren enthousiast maken voor werken in de wapenindustrie - Hoogeveen - ... https://www.hoogeveenschecourant.nl/nieuws/hoogeveen/514733/fokker-wil-tijdens-obd-jongeren-enthousiast-maken-voor-werken-in-vliegtuigtuigindustrie.html

20 – 130918: Fokker alive and kicking components for Apaches and F-16, both used at the Yemen battlefield. http://broekstukken.blogspot.com/2018/09/fokker-alive-and-kicking-components-for.html

MBDA

21 – 130918: A plea to privitize the party State owned French arms industry, like Safran, Nexter, Naval Group, Thales, Dassault Aviation, Airbus and MBDA [in French]

Thales (see 15, 21)

WEAPENS

F-35 (see also 10)

22 – 150918: Again most expensive weapon system ever gets bad press. https://www.aviationtoday.com/2018/09/14/software-upgrades-lead-delay-f-35-operational-testing/

23 – 160918: Dutch SP asks questions on the consequences (also for the Netherlands) of canceling Turkish participation in F-35 project. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z15761&did=2018D43572

Robot weapons / AI

24 – 100918: Leaders at the Defense Advanced Research Projects Agency #DARPA announced Sept. 7 a $2 billion initiative, known as AI Next, that aims to substantially improve artificial intelligence research. https://www.c4isrnet.com/it-networks/2018/09/10/darpas-new-2-billion-initiative-for-next-level-ai/

25 – 140918: “A prohibition treaty is urgently needed before massive international investment goes into LAWs,” says Noel Sharkey professor AI & robotics. With DARPA announcing a new $2 billion investment in "next wave" military AI, time is running out. https://www.popularmechanics.com/military/research/a23133118/us-ai-robots-warfare/

Small Arms (see 3)

OTHER

Corruption and fraud (see 7)

Research and activism

26 – 100918: We've just heard that Roxel missile is not accepting any deliveries today due to our vigil. #protestingworks #stoparmingsaudi

27 – 130918: The US Export Control Reform Act and Possible New Controls on Emerging and Foundational Technologies, part I-III https://www.akingump.com/en/news-insights/the-export-control-reform-act-of-2018-and-possible-new-controls.html


This is a selection from a larger amount of tweets. Tweets with a relation the Netherlands, arms trade and defence-industry weight heavier in the selection. If you want to have them daily see http://twitter.com/martinbroek

donderdag 13 september 2018

Fokker alive and kicking; components for Yemen

Moroccan F-16 crashed while on a mission with Saudi Arabia-led forces in Yemen. Bron
Late august 2018 military helicopter company NHIndustries concluded a deal with Qatar to sell 28 helicopters. The France-based company is jointly owned by Airbus, Leonardo Helicopters and Fokker Aerostructures. Fokker produces the landing gear for the NH-90 helicopters. The deal with Qatar is only a tip of the iceberg of the involvement of the Fokker company in the Middle East. Fokker delivers parts for all kinds of aircraft used in the war on Yemen. Fokker is an almost forgotten part of the Dutch industry; that many of its planes are still flying is not commonly known

The history of Fokker dates back to the very beginning of aviation. And also military aviation. The company already delivered war planes to Germany during World War I. A spectaclair case was the false flag operation by India to have a pretext ending all flights from East to West Pakistan as was stated in the Pakistan Daily Times:

"On Jan 30, 1971 we fell for an India-staged hijacking of an Indian Airlines Fokker-27 named “Ganga” to Lahore, supposedly carried out by Kashmiri separatists, one of them was actually a RAW [Indian intelligence agency] operative. Taken out of service by Indian Airlines a year before the “false flag operation”, the Fokker was brought back into operation solely for this flight, was it a coincidence that all the passengers were RAW, BSP, police, etc personnel and their families. Its blowing up at the Lahore Airport tarmac, was then used a pretext to stop all over flights between East and West Pakistan just when our developing internal political crisis badly needed physical (and psychological) communications for a direct route to remain and signify unity."

But more recently, after its bankruptcy in 2005 the production of complete planes ended but Fokker did not disappear. Branches continued producing components for aircraft and missiles of Airbus, Leonardo, Raytheon, Boeing and Lockheed Martin.

For an outsider it is difficult to tell which components are part of which weapon system. Fokker has made agreements on production on many systems and those are sold to a number of countries (see table 3) most probably while including Dutch components.

Fokker is also still overhauling the planes that it has build in its glorious past. Planes have long lives and many Fokker planes are still part of military inventories, used for military tasks such as maritime patrol, cargo and personnel transport. They fly on all continents: from Angola to Venezuela, from tiny Togo to the United States. Active types involved are the F-27, F-28, F-50 (and the slightly longer F-60), F-70 and F-100 (see table 1).

Table 1: Military Fokker aircraft still active
F-27
F-28 (incl. F-70 and 100)
Air worthyness (update 4 Oct. 19)
F-50
Iranian Bron: wiki
Argentine Bron: wiki
Dutch Bron: wiki
Algeria - AF
Argentine - AF (decommisioned)
Peru - N
Angola - AF
Colombia - AF
Taiwan - AF
Argentine - AF
Côte d'Ivoire - VIP Transport
Singapore - AF
Bolivia A, - AF
Ghana - AF
    Tanzania - AF
Finland - AF
Indonesia - AF
    Thailand - P
Indonesia - AF
Kenya - AF

Iran - A, AF, N
Malaysia - AF

Myanmar - AF
Myanmar - AF

Pakistan - AF, N
Peru - A, N

Philippines - AF, N
Philippines - AF

Peru - N, CG
Tanzania - AF

Senegal - AF
Togo - AF
Sudan - AF
Venezuela - NG

Thailand - N


United States - APT


Primarily based on The Military Balance 2018 and secondarily on Fokker wiki's. When not listed in MB18 a 3rd source is given. When no such source for a wiki entry is found, that entry is removed.

A = Army, AF = Air Force, APT = Army Parachute Team, CG=Coast Guard, N = Navy, NG = National Guard, P = Police

GKN results period ended 30 June 2015.
Part of GKN

Since October 2015, Fokker is part of UK company GKN. For € 706 million GKN Aerospace acquired Stork Topco B.V. which owns Fokker Technologies Group B.V. GKN employs a workforce of 17,000 at 51 locations in 14 different countries. Turnover in 2017: € 4 billion. Fokker had 4,900 (3,500 in the Netherlands) employees in 8 other countries (Romania, Turkey, Canada, Mexico, USA, China, India and Singapore, see table 2) and owns 44 per cent of Belgian SABCA shares.GKN Aeospace Fokker is composed of four divisions falling under Fokker Technologies: aerostructures, electrical wiring systems, landing gear and services. That last division plays a major role in the maintenance and repair of Fokker aircraft, but also of recent aircraft types such as the F-35. GKN even considers to make this part more important. Fokker Technologies is a major contributer to the overall rotary wing (helicopter) sector of GKN.

Table 2: Subsidiaries and other undertakings
Papendrecht, Nl
(Hoogeveen)
Fokker Aerospace B.V.
Fokker Aerostructures B.V.
Fokker (CDR) B.V.
Fokker Engineers & Contractors B.V.
Fokker Procurement Combination B.V.
Fokker Technologies Group B.V.
Fokker Technologies Holding B.V.
Fokker Technology B.V.
Hoofdkantoor Slobbengors Beheer B.V.
Hoogerheide, Nl
Fokker Aircraft Services B.V.
Fokker Techniek B.V.
Helmond, Nl
Fokker Landing Gear B.V.
Hoofddorp, Nl
Fokker Services B.V.
Canada
Fokker Elmo Canada Inc.
China
Fokker Elmo (Langfang) Electrical Systems Co.
India
Fokker Elmo SASMOS Interconnection Systems Ltd.
Romania
Fokker Engineering Romania S.R.L.
Singapore
Fokker Services Asia Pte Ltd.
Turkey
Fokker Elmo Havacilik Sanayi Ve Ticaret Ltd.
USA
Fokker Aerostructures Inc.
Fokker Elmo Inc,
Source annual reports 2016 and 2017.

Wide range of aircraft

All different Fokker divisions produce components for a wide range of aircraft, such as fighters, helicopters and transport planes and even for PAC3 missiles (part of layered missile defence). For transport planes including the A400M, the C-130 Hercules (globally the most common military transport aircraft), and the Leonardo C-27J battlefield airlifter. Those planes are used for the deployment of troops and equipment all over the globe. But components are also produced for the Boeing 737 AEW&C, an airborne early warning and control aircraft designed for the Australian air force to oversee the battlefield. This aircraft is also sold to Turkey and South Korea, and offered to Italy and the UAE. The Boeing P-8 Poseidon is in use in several countries for patrolling sea lines of communication, illegal activities and migrant movements and - military the most important - searching for submarines. The P-8 is in 2017 offered to Saudi Arabia.

Helicopters

Fokker is widely involved in helicopter programs. This includes the previously mentioned NH-90 program, a helicopter in two different versions for tactical transport (of goods and/or troops) and for use on naval surface vessels of frigate size and bigger. The Dutch company also produces major sub-assemblies for the back of the double rotor Chinook helicopters. For the Apache attack helicopter (AH-64) it is producing the forward avionic bays (FAB's), the vertical stabilizer and landing gear. GKN stated that: “This successful collaboration has continued with the operation involved in the latest Apache version: the AH-64D Block III.”

The Apache is not only found in inventories of the US forces and the armed forces of a number of Asian and European allies, but also in the Egyptian, Israeli, Kuwaiti, Qatar, UAE and Saudi (also Army and National Guard) Air Forces. The attack helicopters are operated in the military actions in Yemen under the cynical designation Restore Hope. The Saudi's employ at least two and the Emirates seven of them in fighting operations, according to the Military Balance (2018 edition).

Fighter aircraft

Resulting from offset agreements made during the last forty years Fokker is also involved in the production of F-16 parts. These planes are also used in the war on Yemen: Bahrain employs six, Egypt six, Jordan six, Morocco six, and the UAE each 12.
The latest addition to the Western fighter aircraft fleet, the F-35 Lightning (including its engine), is fitted with Fokker parts and more of this kind of complicity can be expected in conflicts not yet even known.

Arms (component) control

The Dutch government has the opinion that as long as exports of components take place in EU/NATO+ countries, the arms export controls will be done in the country of final assembling. Is this controllable? Yes it is if the the companies assembling the aeronautic weapon systems want to cooperate and Dutch government is willing to make this a condition. One of the demands in the production process among the involved businesses is that: “Full traceability of the Supply Chain shall be guaranteed either by AS/EN9120 certification or be proven by the paperwork with the goods.” This traceability could become the foundation for a more stringent arms export policy. It should. Why is the Dutch government strict on direct exports to Riyadh, but can Dutch components end up in weapon systems used by the Saudi's and their allies in a bloody war?
Table 3: Products with Fokker involvement and client states (minus EU/NATO+ countries)

Helicopters
Transport Aircraft
Maritime Patrol
Early warning
Fighter Aircraft
Missiles
Type

NH-Industries
Boeing
Airbus
Leonardo
Boeing
Boeing
Lockheed
Lockheed
Raytheon
Chad


Chile


Egypt


India


Iraq


Israel


Indonesia


Jordan


Kenya


Kuwait


Malaysia


Mexico


Morocco


Oman


Pakistan


Peru


Qatar


Saudi Arabia


Singapore


Taiwan


Thailand


Turkey


Turkmenistan


UAE


Venezuela


Zambia


Fokker worked on the C-130 Hercules also. This is plane sold to over seventy countries and production started in 1950. The other aircraft are of a more recent date and/or the Netherlands is participating from the start in its production, because of offset agreements.

Based on Military Balance 2018 and wikipedia. Light purple on order/potential sale and purple sold.

Geschreven voor Stop Wapenhandel.