zondag 31 oktober 2021

Has China won?

“Het is verstandiger te zorgen voor het welzijn van de bevolking dan het uitgeven van miljarden voor oorlog.”

Has China Won? door Kishore Mahbubani is een van de vele boeken over de rol van China binnen de nieuwe wereldverhoudingen en de gespannen met de Verenigde Staten. De schrijver is een Singaporese strategische denker en was tien jaar de VN-ambassadeur voor de stadstaat. Zijn gedachten zijn niet minder interessant, omdat hij uitgebreid lunchte met Kissinger en CEO's van grote bedrijven sprak. In verschillende ideologische bellen kunnen dezelfde gedachten leven. De schrijver is een vurig aanhanger van de geglobaliseerde markteconomie; maar ook een groot deel van de marktventers heeft geen belang bij conflicten.

Mahbubani is een pleitbezorger voor een autoritaire verzorgingsstaat. Het komt er binnen zijn visie op neer dat er een balans moet worden gevonden tussen economische groei (om burgers welvaart te geven en onrust af te kopen), stabiliteit en persoonlijke vrijheid. Die aspecten zijn ook van belang binnen de politiek van de twee grootmachten. Wel krijgen ze binnen die afweging een verschillend gewicht. Zijn pijlen richt hij echter vooral op “het falende politieke en sociaal economische systeem” van de Verenigde Staten.

Vragen

Het boek begint met vragen over een tiental onderwerpen. Zonder de juiste vragen, geen juiste antwoorden, zo stelt de auteur. Hij vraagt zich af welke strategische implicaties het voor Washington zal hebben als de Chinese economie groter wordt dan die van de Verenigde Staten? Wat moet prioriteit hebben binnen de VS, het welzijn van de bevolking of een prominente internationale positie? Vilein zijn de vragen of het in het belang is van China dat de Verenigde Staten de militaire begroting verhogen of verlagen en of de VS een tegenwicht voor China kan vormen als het zijn bondgenoten tegen zich in het harnas jaagt? Hoe behoudt de VS de krachtige positie van de dollar als internationale reserve munt en kan ze deze positie wél gebruiken voor unilaterale sancties? Verliest de Verenigde Staten zijn interne weerbaarheid niet door internationale verdragen aan de laars te lappen en bijvoorbeeld marteling te normaliseren? Zijn de strategische denkers in de VS wel in staat om de essentie van de strijd met China te vatten? Drijft de irrationele angst voor het gele gevaar de Amerikaanse politiek en kan dit wel voldoende aan de orde gesteld worden in de politiek correcte omgeving in Washington DC? Wie bereidt zich beter voor op de behoeften in een toekomstig conflict? Het valt op dat vrijwel alle vragen aan Washington geadresseerd worden. Het boek is blijkbaar gericht op de beleidsmakers in de VS (het land van de schoonfamilie van Muhbubani).

Chinese fout

Toch heeft het eerste hoofdstuk na de introductie de titel Wat is China's grootste fout? De schrijver constateert dat China zich heeft vervreemd van de internationale industrie, door deze te schofferen, onbetrouwbaar te zijn bij afspraken en mogelijkheden te beperken. De Chinezen hebben de Amerikaanse bedrijven uitgeperst en zo kon Donald Trump zonder een temperende invloed uit het bedrijfsleven zijn strijd tegen China beginnen.

Geen plan

Aan het begin van de Koude Oorlog zette Georg Kennan in Foreign Affairs (onder het pseudoniem Mr. X) de containment strategie uiteen. Een dergelijk uitgangspunt is er nu niet. Has China won? Is geschreven tijdens de Regering Trump, waar improvisatie en zakeninstinct de norm was. Hierbij werd zelfs de positie van de dollar als internationale wissel- en reservemunt ondergraven, stelt de schrijver. Dat gebeurt zelfs terwijl die dollar maakt dat Amerikanen op grotere voet kunnen leven, en het is daarom reden voor verbazing. Maar hebben de VS niet de luxe gaandeweg een politiek te ontwikkelen? Het is nog steeds verreweg het machtigste land binnen de (Westerse) wereld. Markten houden over het algemeen van voorspelbaarheid, maar pragmatisch sturen en bijsturen zijn al decennia een wezenlijk aspect van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Bovendien de door Trump wild uitgeroepen boykot van Chinese technologie valt steeds meer op vruchtbare bodem. De VS krijgt – ook onder de Regering Biden – steeds meer landen en organisatie mee voor het weren van Chinese technologie met meer of minder strategische waarde. Het opzeggen van verdragen, zoals het het nucleaire akkoord met Iran, strijkt bondgenoten tegen de haren in, maar ook hier volgt de Europese Unie na verloop van tijd en gaat mee in een nieuwe longer and stronger aanpak die de VS nu voorstaat. Uiteindelijk trekt Washington nog steeds aan het langste eind in het binden van machtige bondgenoten. Mahbubani schildert een te zwakke Verenigde Staten.

Niet expansionistisch

Mahbubani lijkt anderzijds soms wel een advocaat voor de Chinese zaak. De auteur stelt niet als eerste dat China geen militaire expansionistische agenda voert. China zet politieke en economische diplomatie in. Zo moet ook het Belt and Road initiatief worden gezien. Dit is gericht op relaties met de buurlanden. Hij schildert het concept daarmee wel heel bescheiden af (het betreft het hele Euraziatische continent en delen van Afrika, zie kaart). Het uitbreiden van Chinese militaire middelen komt in het boek niet tot nauwelijks aan de orde, net zo min als troepenopbouw en grens schermutselingen met India. Het mag zo zijn dat de Chinese militaire uitgaven bescheiden zijn in vergelijking met de VS en zelfs geringer dan die van de Europese Unie, maar onbetekenend zijn ze niet. Door ze uit te wissen, mis je ook mogelijkheden om een politiek van ontspanning en diplomatie te bepleiten.

Wel gaat hij in op de Spratly eilanden in de Zuid-Chinese Zee en op Taiwan. Je kan moeilijk anders. In beide gevallen is het voor hem een aanleiding om de positie van China te verzachten. Rond de Spratly's beloofde China geen militaire infrastructuur te bouwen als de Amerikanen geen marineschepen zouden sturen om China te provoceren. Het was een aanbod waar de Verenigde Staten niet op in ging en in plaats daarvan marine patrouilles opvoerde met het argument dat het de vrijheid van navigatie diende te waarborgen. (Alsof handelsland China daar zelf ook geen belang bij zou hebben, zo stelt de auteur.) China reageerde toen pas met het aanleggen van militaire faciliteiten. Maar China verklaarde de zee wel al eerder tot een eigen binnenzee. De schrijver noemde dat al eerder een atypische emotionele Chinese aanpak, die niet in het belang is van de relaties met de buurlanden. Hiermee typeerde hij de kwestie als afwijking en nam de wind uit de Chinees annexatie zeilen.

Taiwan en binnenlandse conflicten

Taiwan is binnen de Chinese politiek wel degelijk een casus belli. Mahbubani voert een leger aan argumenten uit de 19e en 20e-eeuwse geschiedenis aan waarom Beijing aanspraak kan maken op het eiland. Het feit dat ook in Taiwan het vasteland van China en het eiland zelf als één China worden gezien (niet door elke politieke stroming overigens), laat zien dat de situatie niet simpelweg zo is dat Taiwan tegenover China staat. Daarnaast kalft de één China constructie die na 110 jaar op zijn zachtst gezegd af. Taiwan gaat steeds meer een eigen weg, dat opzij zetten is politiek realisme, waarin de machtigste staten aan de langste touwtjes trekken, maar doet geen recht aan de Taiwanese bevolking. Opmerkelijk bij een schrijver met oog voor geostrategische kwesties ontbreekt het argument dat het eiland tijdens een uit de hand gelopen militair conflict in handen van de VS een gevaarlijke uitvalsbasis voor de Amerikanen zou zijn. Maar dat is wel verklaarbaar. De rationele logica achter een militair conflict tussen de VS en China wordt door hem verworpen. Maar Tibet, Xinjiang en Taiwan zijn Chinees “dat zijn harde politieke gegevens die niet kunnen worden veranderd.” Het mag zo zijn dat de Verenigde Staten regelmatig kolen op het Taiwanese vuurtje gooien, maar ik mis hier de verschillende stemmen vanuit Taiwan (dat die vanuit Beijing geen ruimte krijgen is duidelijk, maar dat hoeft een onafhankelijk schrijver uit een klein Aziatisch land toch niet te weerhouden).

China heeft inderdaad honderdduizenden moslims in heropvoedingskampen gezet, beaamt de schrijver, maar de VS martelde duizenden moslims, gooide bommen en voerde een groeiend aantal gerichte moordaanslagen uit. Allemaal waar, maar vergoelijkt het een het ander? Dat Hong Kong met kracht ingelijfd wordt vergelijkt hij met de Indiase inlijving van Goa door India tegen de Britse wensen in. “De echte strijd gaat er niet om democratie, maar om de strijd tussen de werkende klasse en enkele vastgoed magnaten,” alsof het conflict niet veel ingewikkelder is geworden en groepen van de ene naar de andere kant zijn overgelopen en alsof studenten stromannen van tycoons zijn. Kritiek op de Chinese controle Staat miskent de wens van de Chinese burger naar stabiliteit, rust en orde. Ze kiezen daarom vrijwillig voor minder persoonlijke vrijheden.

Interventionistisch

De VS daarentegen heeft een geschiedenis van militair optreden. In de 190 jaar voor de Koude Oorlog 216 maal. In de kwarteeuw na de Koude Oorlog, zelfs 152 maal. De cijfers zijn door de schrijver ontleend aan een rapport van de onderzoeksafdeling van het Amerikaanse Congres (hier een link naar de laatste update). Ze intervenieert niet alleen militair, ze doet dat ook nog eens als er geen nationale belangen mee gemoeid zijn. De VS produceert zelf fossiele brandstoffen; voldoende om niet afhankelijk te zijn van het Midden-Oosten. Blijkbaar zag de Amerikaanse elite het anders. Voor hen waren de belangen in de regio essentieel genoeg om militairen te sturen sinds het einde van de Koude Oorlog in 1989 er ruimte toe bood. De Amerikaanse Midden-Oosten politiek heeft bovendien al bijna een eeuw een sterk ontwikkelde kant van politieke en militaire beïnvloeding, controle op de olie voorraden in de Arabische wereld, op de opgebouwde financiële rijkdommen. In de 21e eeuw stuitte men wel op de grenzen en ging er zelfs ver overheen in een poging eerder zelf gecreëerde problemen te beteugelen. Of de inzet van die militaire middelen verstandig is, is een andere kwestie dan of er belangen achter zaten (het is de vraag van wie, welke landen, welke (delen van) de elite). Voor Muhbubani komt het echter beter uit te doen of militaire interventies ervan gespeend zijn. Het is noodzakelijke koren op de molen die draait zonder een dreigende militaire strijd tussen de VS en China. De diplomatieke aanpak van China – het kopen van politieke en economische invloed – is immers goedkoper en lucratiever. In de Verenigde Staten zou men dit ook moeten zien. Echter in Washington zijn ambassade posities wisselgeld geworden voor hen die de gekozen president steunden, constateert Mahbubani in navolging van velen. Door de korte periode dat de VS de enige supermacht in de wereld leek te zijn verloor het bovendien de kunst van het maken van compromissen met de rest van de wereld. Het is een grote zwakte van Washington. Tijd dat men wakker wordt. De militaire molen draait in Washington echter nog steeds als een tierelier.

Chinese winst

Het is in China's voordeel als de Verenigde Staten doorgaan met het besteden van grote delen van de begroting aan het in stand houden en uitbreiden van militaire capaciteiten, zo analyseert hij. Het is immers een irrationaal proces waarin de Verenigde Staten gevangen lijkt te zitten. Ondanks de enorme industrie van denktanks is de VS na de Koude Oorlog niet in staat geweest de militaire bestedingen naar beneden te brengen. Gevestigde belangen spelen hier een grote rol waarin juist die denktanks en militaire industrie samenwerken bij het aandikken van de gevaren voor het voetlicht te brengen dan zij die deze overdrijvingen willen ontmaskeren. (William Arkin schreef hier in The Generals have no cloths over.) Het is een analyse die tevens impliceert een minder militaire koers te varen.

Hypocrisie argument

Voor een politiek denker afkomstig uit de elite van het autoritaire Singapore, met grote invloed van de bevolking met Chinese achtergrond, hoeft het niet te verbazen dat Mahbubani stelt dat het politieke systeem van China staat als een huis en is geënt op ruim 2.000 jaar geschiedenis en met een bevolking die vier maal zo groot is al die van de VS: die Chinees heeft behoefte aan orde en rust en de CCP–dynastie levert die. Westerlingen kunnen niet begrijpen dat het China onder Xi goed kan zijn voor de wereldverhoudingen. Bovendien hebben de criticasters van China nogal wat boter op het hoofd. In de 19e eeuw werd China verkracht door de Fransen en Britten (onderbouwt door de schrijver met een krachtig artikel van de kunstpagina's van de New York Times) en in de Verenigde Staten kan men dan wel vrij kiezen, maar veel invloed op de politiek heeft dit niet en grote delen van de bevolking leven in armoede.

Het is een hypocrisie redenering die hij veel gebruikt: er mogen onvolkomenheden zijn, maar die zijn er aan de andere kant ook. Hij doet dat niet om de kritiek twee kanten op te richten, maar om ze te verstommen. Sterker nog hij gaat een stap verder. Het promoten van democratie kan wel eens gebeuren met de wetenschap in het achterhoofd, dat dergelijke bewegingen in staat zijn een land te ontwrichten (
de Arabische lente en kleuren opstanden in Oost-Europa hebben laten zien dat een dergelijk gevolg niet denkbeeldig is, dat is ook hier weer het genoemde argument voor de Chinese repressie zonder er iets dieper op de falende opstanden in te gaan). Voortbouwend op deze Machiavellistische redenering zou je eventueel, de schrijver is hier voorzichtig, kunnen stellen dat deze aanpak niet is gericht op democratie, maar op het verzwakken van de tegenstander.

Lichtend voorbeeld

Er is een heel hoofdstuk gewijd aan de Amerikaanse visie dat de Verengde Staten het lichtende voorbeeld voor de wereld zijn. Het is inderdaad een intrigerend gegeven hoe dit idee leeft en hoe geloofd wordt dat ze Gods eigen land zijn, het lichtende baken op de heuvel. Obama bracht de verheven gedachte weer terug op aarde en was er helder over dat het prijzen van de eigen natie er voor machtige Staten doorgaans bijhoort. Mahbubani geeft het extra aandacht door een 10-pagina lang artikel uit Foreign Policy als enige bijlage in het boek op te nemen, waarin deze waan of de Mythe van de Uitzonderlijke Verenigde Staten wordt weersproken.

Zelf gaat hij uitgebreid in op het verschuiven van de Amerikaanse democratie van
one men one vote systeem naar een structuur belangengroepen van de economische elite die het beleid grotendeels bepalen. Het grootste deel van de Amerikanen is bijvoorbeeld tegen het huidige vuurwapenbezit en voor een progressiever belastingsysteem, maar Congresleden die dit honoreren moeten zich er op voorbereiden dat hun concurrenten de volgende verkiezingen enorm meer fondsen krijgen en die zijn wezenlijk voor zetelwinst binnen het verkiezingsstelsel van de VS. Het land van de onbegrensde mogelijkheden biedt de armste delen van de bevolking bovendien nauwelijks kans om hoger op te komen. In China is de sociale mobiliteit aanzienlijk groter. Een slot argument dat hij gebruikt is dat het Amerikaanse sociale contract is gaan rusten op de pilaar van de individuele vrijheid en die van gelijkheid uit het oog is verloren. Zo verheven is het land bij nadere beschouwing niet.

Bondgenoten

Bij het beantwoorden van de vraag of China zal winnen, is het ook van belang om te weten hoe anderen zich in deze strijd zullen gaan opstellen.
“Beide partijen zullen verleid worden om de stevige geopolitieke spierballen te rollen, te vleien, om te kopen, armpje te drukken, alles om andere landen aan hun kant te krijgen.” De schrijver kijkt daarbij naar Australië, de Europese Unie, Japan, India, ASEAN en Rusland. De schrijver wist nog niet van het nucleaire AUKUS-pact van Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Hij kon nog schrijven over de moeilijke keuze die Australië moest maken. Het land is gelegen in de regio, verbonden met de Verenigde Staten, en de handel met China was in 2018 vier maal zo omvangrijk als die met de VS. Het gevaar op isolatie van de rest van de regio zou niet denkbeeldig zijn bij het varen van een Amerikaanse koers. Kishore Mahbubani hoopte op een Australische rol als onafhankelijke partij. Dat lijkt voorlopig van de baan. De VS hebben hier een voorsprong genomen.

Schrijvers die het hebben over de politiek van de Europese Unie missen vaak dat de EU een verband is van 27 Staten met verschillende belangen en verschillende buitenlandspolitieke oriëntaties. Zo zijn er die volmondig de Atlantische relaties onderschrijven, ook nu het Verenigd Koninkrijk vertrokken is. Anderen proberen een Europese politie vorm te geven. Mahbubani lijkt zich op die tweede groep te richten. China zou een goede partij zijn om samen mee op trekken om Afrika te ontwikkelen, nodig om op het continent levensvatbaar te houden voor de sterk groeiende bevolking, stelt hij. Of er veel handen voor op elkaar gaan in Europa. Dat valt te betwijfelen. De VS zullen proberen dit te voorkomen, zo stelt de auteur. Maar er wordt wel aan getrokken in Brussel, juist de door Covid gekrompen Chinese investeringsruimte biedt daarbij kansen. Dit nog los van de vorm die een dergelijke samenwerking zou krijgen en wie daarvan de vruchten zouden plukken.

Verklaring

De VS gebruiken China als afleidingsmanoeuvre voor een falend sociaal economisch beleid, zo merkt de schrijver op. Dat China een heel andere politieke structuur heeft en in de Verenigde Staten men toch al snel uitgaat van het heilige van de eigen Staat – het blijft terugkomen – maakt dit gemakkelijk verteerbaar voor de Amerikanen. Als ze redelijk zouden zijn dan hoeft er geen fundamentele tegenstelling te zijn. De schrijver haalt om dit te staven een aantal overeenkomsten (niettegenstellingen/noncontradictions) aan: beide hebben het doel de welvaart van de bevolking te verbeteren, zo stelt hij naïef door belangenstrijd te ontkennen.

De gemiddelde burger in de Verenigde Staten heeft zes maal zo veel inkomen als de gemiddelde Chinese burger, maar in de Verenigde Staten heeft twee derde van de bevolking geen $500 om noodzakelijke aankopen te doen. Stel je voor dat de vijf biljoen dollar (nu al bijna zes) dit sinds 9/11 tot aan publicatie werd uitgegeven aan onnodig buitenlands ingrijpen was verdeeld onder de Amerikanen, dat zou $29.000 per persoon zijn geweest. Zou het geld zijn besteed aan gezondheidszorg, onderwijs, schone energie en infrastructuur dan zouden miljoen extra banen zijn gecreëerd. Mahbubani ziet – aan de hand van Brown University – dat de wapenindustrie geen banenmotor is, maar banengroei in de weg zit. Het is verstandiger te zorgen voor het welzijn van de bevolking dan het uitgeven van miljarden voor oorlog, dat maakt een land door grotere samenhang ook sterker. Dit deel van zijn betoog staat als een huis.

Strijd en klimaatverandering

Dat de VS en China verschillende politieke waarden hebben wordt pas een probleem als ze die willen
exporteren. Belangrijk is te beseffen dat er verschillen van mening zijn en verschillende wegen die naar Rome en volwaardige leefomstandigheden leiden. In ieder geval zou het verschil in visie geen reden moeten zijn tegenstellingen te militariseren. Mahbubani heeft een optimistisch boek geschreven. Hij liet daarvoor ook zaken weg die niet in zijn straatje pasten.

Beide Staten hebben meer belang bij het samen de klimaatverandering afremmen dan het elkaar machtspolitieke vliegen afvangen. Nu gedraagt de meest intelligente soort zich als zelfmoordenaar, zijn woorden, en trekt niet samen op tegen deze bedreiging. Het is een van de punten waarop ik de auteur volmondig gelijk moet geven.

Het is bijna als of de confrontatiepolitiek tussen de VS en China een onbedoeld bijeffect is van een ongeïnformeerd politiek handelen. Als het zo was dan zou een pas op de plaats en een andere politiek koers volgen de dreigende clash vermijdbaar maken. Het lijkt er echter op dat kwesties alleen maar verder op de spits worden gedreven. Burgers in China, de Verenigde Staten en de rest van de wereld zijn daarmee niet geholpen, die willen sociale rechtvaardigheid, stabiliteit én vrijheid.

donderdag 28 oktober 2021

Grote verdwijntruc binnen Nederlandse wapenexportcontrole

Jaarlijks vergadert de Tweede Kamer over het Nederlands wapenexportbeleid. Erg veel prioriteit lijkt dat niet te hebben: het debat is voor de tweede keer voor onbepaalde tijd uitgesteld. Intussen gebeuren er vreemde dingen bij de Kamercontrole op grote exporten, ontdekte wapenonderzoeker Martin Broek.

Grote verdwijntruc binnen de Nederlandse wapenexportcontrole

In juli 2021 gaf de Nederlandse overheid een vergunning voor de export van militaire communicatie, commando en controle-apparatuur met bestemming Verenigde Arabische Emiraten. Ik verwerkte de informatie tot een tweet. Een oplettende lezer merkte op dat deze grote exportvergunning niet per openbare brief aan de Kamer gemeld was, terwijl dat bij wapenexport van meer dan € 2 miljoen wel moet, een gevolg van een in 2011 aangenomen motie, de zogenaamde motie El Fassed, naar het toenmalig GroenLinks Kamerlid die de motie opstelde. Bij de export naar de Emiraten gaat het om bijna het viervoudige, nl. € 7,8 miljoen.

Wordt alles aan de kamer gemeld?

Ik heb op een rijtje gezet welke vergunningen in 2020 werden verstrekt met een waarde groter dan € 2 miljoen, en wat blijkt? Er zijn leveringen van meer dan € 2 miljoen die wel gemeld worden, en anderen die passeren zonder een dergelijk brief. Waarom?

De website van de Tweede Kamer (commissies/buitenlandse-handel-en-ontwikkelingssamenwerking) stelt dat het Kabinet de Kamer informeert “in specifiek omschreven gevallen via de versnelde rapportage over afgegeven vergunningen. Hiervoor geldt een drempelwaarde van 2 miljoen euro. Elke vergunningverlening boven deze drempelwaarde moet versneld aan de Kamer gerapporteerd worden.” Deze leveringen hadden dus gemeld moeten worden, al is dit uitgangspunt niet helemaal helder geformuleerd. Immers betekent ‘in specifieke gevallen’ alles boven de drempelwaarde van € 2 miljoen, of is er meer?

Bij het invoeren van het beleid werd er van uitgegaan dat de Kamer zou worden geïnformeerd over eerste aanvragen voor definitieve uitvoer van complete wapensystemen met een drempelwaarde van €5 miljoen. Die drempelwaarde werd verlaagd naar 2 miljoen, dankzij de motie van Kamerlid El Fassed. Verder werd in de motie niet aangedrongen op aanpassingen.

Doorvoer niet gemeld – met alle gevolgen van dien

In totaal verstrekte de overheid in 2020 79 definitieve vergunningen met een omvang groter dan het drempelbedrag. In één geval gaat het om een vergunning voor doorvoer van Italiaanse reddingshelikopters voor Saoedi Arabië (waarde €82 miljoen). Aangezien het hier weliswaar om een vergunning gaat, maar niet om export, is deze niet opgenomen in dit onderzoek (het is bovendien geen levering aan een militaire gebruiker). Doorvoervergunningen en passage boven de drempelwaarde zouden in een optimale situatie meteen en openbaar gemeld moeten worden. In dit geval ging het om onschuldige goederen, maar dat niet altijd het geval. Waarom zou de Kamer daar niet meteen over geraadpleegd worden? Je kan het antwoord raden. De Regering regeert, en de Kamer controleert, zo is de formele uitleg, maar zo konden wel hele ladingen Tsjechische munitie aan de oorlogvoerende partijen van de coalitie tegen Jemen geleverd worden. Je kan er op zijn minst over debatteren of doorvoer met een dergelijke omvang al dan niet aan de Kamer gerapporteerd moet worden, en op welke manier.

Vergunningen wel of niet gemeld (zie tabel)

Van de 79 vergunningen betrof iets meer dan de helft (47) een nieuwe vergunning met een totale waarde van € 653 miljoen, de overige vervingen verlopende eerder verstrekt vergunningen. Die zijn niet in de tabel opgenomen.

Een Damen landingsvaartuig (gebouwd in de VAE) en geleverd met technologie aan Nigeria is weliswaar een herhaalde melding (16 mei 2019, NL0074CDIU0111504), maar ook oorspronkelijk ontving de Kamer geen brief, hoewel de drempelwaarde met € 6,6 miljoen ruimschoots overschreden werd. Dit was reden de vergunning wel op te nemen in de tabel. Wat ingewikkelder ligt het voor een levering aan Mexico. De Kamer werd geïnformeerd over een levering van € 3,7 miljoen, maar niet over de leveringen met een waarde van meer dan € 300 miljoen. Een zelfde methode zien we bij Maleisië. In 2017 werd de Kamer een levering gemeld ter waarde van € 4.525.000, blijkbaar geldt deze brief als informatie voor de levering van 2020 (hoewel een nieuwe levering en niet een herhaling van een eerder vergunning). Het beleid maakt al met al geen degelijke indruk.

Leveringen aan EU en NAVO+ landen is in de politieke constellatie van het moment niet controversieel. De bondgenoten kunnen buitensporig optreden maar ze blijven bondgenoten die verantwoordelijk zijn voor hun eigen beleid. De 36 vergunningen voor deze landen zijn eveneens niet in de tabel opgenomen. Alleen voor Turkije geldt een restrictiever beleid (al is dat recentelijk wel wat afgezwakt) en dat land blijft staan als leverancier van Pakistaanse marineschepen waar Nederland militaire technologie voor leverde.

Datum vergunning

Nummer

SGP

Cat.

Omschrijving

Land van

Waarde in €

Brief Kamer J/N

bestemming

Eind

bestemming

Oorspong/

herkomst

22-07-20

CDIU0143571

ML5b; ML21a1; ML21b4; ML22a

A10

Delen en technologie voor radar- en C3-systemen

Duitsland

Egypte

NLD

  114.038.400

J

27-10-20

CDIU0143469

ML5b; ML21a1; ML22a

A10

Radar en delen, software, technologie voor radar- en C3-systemen

Turkije

Pakistan

NLD

46.729.000

J

02-06-20

CDIU0138876

ML5b; ML21a1; ML21b4; ML22a

A10

Radar en C3-systemen en technologie

Indonesië

Indonesië

NLD

34.200.000

J

20-11-20

CDIU0143623

ML5b; ML21a1; ML22a

B4

Radar en C3-systemen, inclusief programmatuur en technologie

Maleisië

Maleisië

NLD

17.074.200

N

29-12-20

CDIU0147363

ML9a1

A10

Delen voor onderzeeboten

Taiwan

Taiwan

NLD

6.815.000

N

10-07-20

CDIU0143005

ML9a1

A10

Delen voor Sea Dragon onderzeeboten

Taiwan

Taiwan

NLD

6.753.000

N

28-05-20

CDIU0140675

ML22a

B9

Technologie voor scheepsontwikkeling

Indonesië

Indonesië

NLD

4.500.000

N

31-01-20

CDIU0133609

ML9a1

A10

Delen voor Sea Dragon onderzeeboten

Taiwan

Taiwan

NLD

  2.899.998

N

21-02-20

CDIU0136023

ML5b; ML21a1; ML21b4; ML22a

A10

Delen, software, technologie voor radar- en C3-systemen

Thailand

Thailand

NLD

2.465.013

N

11-12-20

CDIU0144862

ML9a1; ML22a

A10

Delen voor fregatten

Marokko

Marokko

NLD

2.263.251

N

De Kamer is in 2020 gerapporteerd over vier gevallen (de overheid meldt er 3, maar de Kamer werd in 2020 ook nog geinformeerd over een vergunning die in februari 2019 was verstrekt voor communicatiesystemen voor landingsschip voor de Qatarse marine. Deze brief is niet opgenomen in het overzichtje met het ‘Overzicht versnelde rapportages’ in het de rapportage Nederlandse wapenxportbeleid over 2020). Snel kan je de melding in dit geval niet noemen, maar de brief werd wel in dit kader door de Regering verstuurd. Wat niet versneld wordt gemeld wordt opgenomen in de maandrapporten, die verschijnen een paar maanden nadat de vergunning verstrekt is. Anders dan de versnelde melding aan de kamer heeft dit weinig tot geen invloed op het beleid, gedane zaken nemen immers zelden een keer.

Onderdelen niet door Kamer gecontroleerd

De levering van € 7,8 miljoen, het uitgangspunt voor dit blog, is een levering van “delen van.” Deze twee woorden zorgen voor de grote verdwijntruc binnen het systeem van directe rapportage aan de Tweede Kamer. Door dit uitzondering te laten zijn op de redenen de Tweede Kamer direct te informeren, blijven van de ruim 1.000 verstrekte vergunningen in 2020 er maar drie/vier over die gemeld moeten worden aan de Tweede Kamer. Dat lijkt op efficiëntie die het doel (de Kamer informeren en enigszins betrekken bij het wapenexportcontrolebeleid ) voorbij schiet. Zo hoeft de Kamer zelfs in het geval van terughoudend beleid – waar in het geval van de Emiraten sprake van is – geen melding te krijgen. Aangezien een zeer groot deel van de Nederlandse militaire export uit onderdelen bestaan valt zo ook veel buiten die controle.


Geschreven voor Stop Wapenhandel

woensdag 20 oktober 2021

Who are the clients for Dutch Information Security tech?

In January 2019 the Dutch government gave a license for information security technology to Myanmar. It was reported as part of the routine reporting of individual licenses and just one of many information security equipment as well ands software annual dual use exports (military or civil). Lets dive into the complicated issue of the massive volume of Dutch Information Security exports and Dutch praised openness on its exports.The reported license is part of the Dutch transparency policy on strategic goods. Many of the Dutch strategic exports are on advanced technology and the Netherlands in 2019 was responsible for a quarter of all EU dual-use exports (p. 35 of Dutch annual arms export report). Often the specifics are hard to understand. This is not improved by the fact the reporting is extremely rudimentary. In the above mentioned case the name of exporting entity was not provided. Neither was the receiver on the other end in Myanmar. That is not an exception, but common policy. The date of license, a minimal description, end use, value and a EU dual use code is all what is given. That means not if the end user in Myanmar is an intelligence service, telephony provider, armed forces, foreign or domestic.

The EU code for dual-use (military and civil applications) exports, the so-called SG-Post, however classifies the specific technology and is not unimportant. In this Myanmar case it were 5A002a1 and 5D002c1 licenses. Category 5 deals with telecommunication and "information security”. Here both codes refer to equipment for encryption. But the licenses also include technology which can be used for defeating, weakening or bypassing "information security" and which was delivered to a number of countries. Under the Category 5 Dutch export licenses were exports in 18 different subcategories (see table).

Encryption equipment can be used to confidentially exchange information. It is part of the secrecy part of diplomacy, but also militarism. Philips USFA laid the foundation for this technology in the Netherlands and exported this kind of equipment to a wide range of destinations as was exposed in 1992 by peace activist aiming for conversion of this military activity by Philips USFA/Crypto. In 2003 these Phlips activities were partly sold to Compumatica Secure Networks in Uden en Fox-IT in Delft.

Dutch licenses for definitive dual use exports (there are also temporarily exports for trade shows, used by external parties etc.) were valued € 11 billion in the period Jan-Jul 2021. Of this Category 5 took 6 per cent, that is € 642 million, more than the total average of military exports in the same time span. The list of category 5 clients is wide ranging, it includes countries in the North and the Global South (see map, note that reporting for EU and NATO (+ Australia, Japan, New-Zealand, and Switzerland) is exceptional, covering a large part of the globe).

Information technology became mainstream news this year when the activities of Israeli company NSO were spotlighted. The company sold its knowledge and technology to regimes which used it to spy on opposition, human rights activists and journalists. The current levels of information technology makes it a dangerous weapon in the hands of despots, security services and the like. In the EU dual-use policy code 5A001j deals with surveillance systems or equipment, the interception of data. Control is essential and the EU policy on dual use states among more on cyber surveillance:

1. This authorisation does not authorise the export of items where ... the items in question are or may be intended, in their entirety or in part: ... for use in connection with a violation of human rights, democratic principles or the freedom of expression as defined by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, by using interception technologies and digital data transfer devices for monitoring mobile phones and text messages and targeted surveillance of Internet use (e.g. via Monitoring Centres and Lawful Interception Gateways).

  The receiver of the technology makes a major difference. The EU names a few potential clients such as military, paramilitary, police, intelligence, surveillance end-use, other security end-use by the government, entities acting on behalf of the government. Mobile Phone provider or a secret services as end user can make world of difference (although both must be watched with care).

Licenses for exports of this technology are not always given by the Dutch authorities, pointing at the controversial character it has. The Netherlands denied three information security licenses. One had the United Arab Emirates as end receiver and two had Saudi Arabia. In case of these denials the receivers were provided, being respectively the UAE Ministry of Defence, the Saudi Royal Guard, and Air Force, but not the Dutch firm carelessly applying for such an export license. The other major Arab military power in the Middle East Egypt was denied several sales in the past few years: in 2018 to the Ministry of Internal Affairs by Alkan Telekom/Mantrac; in 2019 sales to the General Intelligence Service were refused two times.

(text continues under table)

Code

Shortened description Category 5 telecommunication and information security

5A001a1

Telecommunications systems, equipment, components and accessories specially designed to withstand transitory electronic effects or electromagnetic pulse effects, both arising from a nuclear explosion.

5A001b3

Being radio equipment employing "spread spectrum" techniques, including "frequency hopping" techniques

5A002

"Information security" systems, equipment and components ...

5A002a

designed or modified to use 'cryptography for data confidentiality' having a 'described security algorithm', where that cryptographic capability is usable, has been activated, or can be activated by any means other than secure "cryptographic activation" ...

5A002a1

items having "information security" as a primary function;

5A002a1a

for the purposes of 5A002.a., 'cryptography for data confidentiality' means "cryptography" that employs digital techniques and performs any cryptographic function other than any of the following: a. "Authentication";

5A002a2

Digital communication or networking systems, equipment or components, not specified in 5A002.a.1.

5A002a3

Computers, other items having information storage or processing as a primary function, and components therefor, not specified in 5A002.a.1. or 5A002.a.2.

5A002a4

Items, not specified in 5A002.a.1. to 5A002.a.3., where the 'cryptography for data confidentiality' having a 'described security algorithm' meets specified criteria

5A003b

Systems, equipment and components, for non-cryptographic "information security" specially designed or modified to reduce the compromising emanations of information-bearing signals beyond what is necessary for health, safety or electromagnetic interference standards.

5D002

"Software" as follows: a. specially designed or modified for the "development", "production" or "use" of systems, equipment and components for defeating, weakening or bypassing "information security", or specified under 5A002, 5A002.a, 5A002.b (a 'cryptographic activation token' ), 5A002.c (Designed or modified to use or perform "quantum cryptography") 5A002.d (Designed or modified to use cryptographic techniques to generate channelising codes, scrambling codes or network identification codes), 5A002.e (Designed or modified to use cryptographic techniques to generate the spreading code for "spread spectrum" systems ), 5A003 (a. Communications cable systems designed or modified using mechanical, electrical or electronic means to detect surreptitious intrusion; b. see above), 5A004 (Systems, equipment and components for defeating, weakening or bypassing "information security").

5D002a1

Equipment specified in 5A002 or "software" specified in 5D002.c.1

5D002b

"Software" having the characteristics of a 'cryptographic activation token' specified in 5A002.b.

5D002c

"Software" having the characteristics of, or performing or simulating the functions of specified equipment

5D002c1

Equipment specified in 5A002.a., 5A002.c., 5A002.d. or 5A002.e

5E002

Technology" for the "development", "production" or "use" of equipment specified in 5A002, 5A003, 5A004 or 5B002 ("Information security" test, inspection and "production" equipment ), or of "software" specified in 5D002.a. or 5D002.c.

5E002a

"Technology" for the "development", "production" or "use" of specified equipment.

5E002b

"Technology" having the characteristics of a 'cryptographic activation token' specified in 5A002.b.

All codes are specified either directly following the code or when a code refers to other sub-codes between brackets in the description column. The full specifications and definitions are described in EU regulation 2021/821 of 20 May 2021


The Netherlands has an industry on information security which is larger than the two companies previously mentioned. The Haque Security Delta shows a wide range of companies and government branches involved. This industry is of great importance, not only because of the financial size of its exports, but also of strategic importance by its nature and applications. The government is using and scrutinising its sales and cooperating at the same time. This conflict of interest may create the potential something slips through is always possible. Compumatica Secure now part of Tesorion) is a blank slate, but owners change and so are policies. (now part of NCC Group PLC) and also a party buying part of Philips USFA works for and with the Dutch State. The company is based in many countries, one of them the UAE. It has even a broader history in the Middle East delivered its knowledge and was proving workshops (see Buro Jansen en Janssens with a number of articles on n Fox-It, in Dutch and English and the search engine) to Syria, Egypt, Saudi Arabia and the UAE.

At least the naming of suppliers and type of recipients in a country is essential for proper control of government policy by Parliament and civil society organisations. Such control is even more important while the government is controlling companies it has a direct interest in and connection to. The system of Dutch reporting on the individual licenses was introduced in 2004-05. At the time the Netherlands was at the vanguard of public reporting on strategic goods in Europe, but after two decades of having a half transparent system it is time for a new wave of openness.

Last September 2021 Norwegian Telenor sold its Myanmar operations to avoid European Union sanctions after continued pressure from Myanmar's military junta to activate intercept surveillance technology, the company's Asia head told Reuters. Showing the fine line between phone providers and spying on journalists and opposition.
 

Written for Stop Wapenhandel

dinsdag 19 oktober 2021

My tweets for October 2021

Latest on top (updated regularly):
(https://twitter.com/martinbroek

October 31

***
Mijn visie op het boek Has China won? van Kishore Mahbubani. https://broekstukken.blogspot.com/

***
The Swiss National Armaments Director Martin Sonderegger took part in the NATO Conference of National Armaments Directors #CNAD in Brussels on 26 October 2021. Topic: possibilities for multilateral cooperation projects in the armaments sector. https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-85594.html

Addition: In addition, a working visit to the European Defence Agency (EDA), regular meetings with the NATO Communications and Information Agency (NCIA) and an interchange of ideas with the Missions of Switzerland to the EU and NATO are on the agenda.

***
Fokker expands its footprint in Papendrecht. New industrial halls and a company campus will be built. The municipality of Papendrecht, will invests a maximum of € 16 million euros, of which € 12 million as a loan. https://www.ad.nl/dordrecht/fokker-breidt-uit-met-hallen-en-campus-gemeente-papendrecht-steekt-er-weer-miljoenen-euros-in~a79d35cc/

***
French military officially recognized the power of the #Algerian naval forces which gained strength on an extraordinary level, notably by acquiring game-changing submarines, allowing them to compete with the great powers, according to Ech-Corouk El Yaoumi https://www.echoroukonline.com/les-forces-navales-algeriennes-rivalisent-avec-les-grandes-puissances

***
Dutch sell 8 surplus naval vessels to Greece ( figates - € 80 million each and 6 mine hunters). It adds to the naval arms race between Turkey and Greece and strive for the control of the Eastern Mediterranean. https://www.telegraaf.nl/nieuws/800352510/onze-marineschepen-in-uitverkoop-fregatten-en-mijnenjagers-naar-grieken

Addition: DCDS Greece

Publiek-private samenwerking gelanceerd voor de positionering van de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie op de Griekse markt https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecten/dcds-greece

***
Retweet @CostsOfWar: The Heritage Foundation hands out misleading low “grades” to the U.S. military to argue for increases in the Pentagon’s already massive budget, writes Costs of War contributor @WilliamHartung. https://www.forbes.com/sites/williamhartung/2021/10/28/the-heritage-foundations-index-of-military-distortions/

October 30

***
Uitgestelde wapenexportdebat in de Tweede Kamer vindt plaats op 3 nov 10-13 uur. Voor de een gaat het om economie, voor de ander om veiligheid in de wereld. Benieuwd wat linkse, midden en rechtse partijen in brengen? Debat zal online te volgen zijn.
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f55ab5a2-e02f-411a-b079-639231402c56&title=Herziene%20convocatie%20commissiedebat%20Wapenexportbeleid%20d.d.%203%20november%202021.pdf

***
Het #JIVC - IT-bedrijf van Defensie - Immersive Applications Team heeft de eerste VR-applicaties klaar voor gebruik. De eerste applicatie is een training voor gebruikers van de commandopost in een #Boxer-pantserwielvoertuig. De tweede voor Boxer-monteurs.
https://magazines.defensie.nl/materieelgezien/2021/08/03_immersive-applications-team

***
The ultra rich fight for Intelligence #NSA money. US General Accounting Office #GAO on the site of Microsoft in € 10 billion cloud deal. Microsoft challenged the award of a contract to Amazon Web Services.
https://www.gao.gov/press-release/statement-microsoft-bid-protest-decision

***
De militaire en security-industrie profiteert, niet alleen van alsmaar meer militarisering van grenzen, maar ook door contracten van fossiele brandstofbedrijven binnen te slepen.
https://stopwapenhandel.org/global-climate-wall/

***
The UK government plans to sell warships to the Egyptian navy for the first time in three decades, it announced on Friday, in a deal criticised by human rights groups. The UK MoD want to sell two auxiliary ships - Fort Austin and Fort Rosalie - to Egypt.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-uk-navy-warships-first-time-years

***
Which military companies want to make money of the spending spree by the authoritarian rule in #Egypt? https://egyptdefenceexpo.com/exhibitor-list #KNDS is from the Netherlands. Formally right, but that's because this German #KMW French #Nexter cooperation = established in the Netherlands.

But the Dutch branch of French Thales alone made the Netherlands the fourth largest EU-exporter to Egypt in 2020. (see:
https://twitter.com/martinbroek/status/1453029932146245632)

***
There have been sporadic attempts by European nations to make their weapons “#ITAR-free” to bypass US imposed rules, but defence analysts have questioned how feasible this is given the vast amount of US-made high-tech components in aerospace. #SCALP #Egypt https://www.reuters.com/world/france-us-seek-ease-tension-over-arms-export-rules-2021-10-29/

October 29

***
Billions of € to "innovate" the nuclear NATO.

NATO created an "Innovation Fund" with an initial allocation of € 1 billion, to be paid by 17 EU countries, but not by the United States, for the development of the most advanced technologies for war use. https://www.voltairenet.org/article214461.html

***
Unmanned tech dominates #Turkey’s #border security summit. More than 100 defense companies from around the world descended on Turkey earlier this month as the nation eyes modern solutions to enhance its border protection capabilities. The #EU funds.
https://www.defensenews.com/unmanned/2021/10/28/unmanned-tech-dominates-turkeys-border-security-summit/

***
The Dutch defense minister, Henk Kamp, has informed the Parliament that a major defense project to replace the Royal Netherlands Navy (RNLN) fleet of Walrus class submarines will miss its target date of 2022 for downselecting a preferred bidder.
https://dsm.forecastinternational.com/wordpress/2021/10/28/netherlands-walrus-class-submarine-replacement-program-timeline-pushed-out/

***
When you do wrong, it can go ... A Canadian company was reported bankrupt because the Canadian government vetoed arms and technology export to Turkey. Telemus Systems Inc. near the capital of Ottawa lost about CAN$1.5m as a result of the arms embargo. https://www.yenisafak.com/en/world/canada-firm-bankrupt-after-turkish-arms-embargo-imposed-by-ottawa-3583138

October 28

***
How reassuring: the US Air Force Times reporte the F-35 is one step closer to carrying nuclear bombs. 5 NATO members part of a nuclear arms-sharing agreement with US, they house +/- 100 US gravity bombs: Belgium, Germany, Italy, the Netherlands & Turkey."
https://www.airforcetimes.com/news/your-air-force/2021/10/27/the-f-35-is-one-step-closer-to-carrying-nuclear-bombs-whats-next/

Aanvulling: Vraag Kamer aan MoD: Wanneer precies voorziet u de plaatsing van F-35-toestellen op de vliegbasis Volkel?

Antwoord: De aankomst en plaatsing van de eerste vier F-35 toestellen op vliegbasis Volkel is voorzien op donderdag 30 juni 2022. https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=abd1f388-0b35-409b-99b3-e841c7af4aea&title=Verslag%20houdende%20een%20lijst%20van%20vragen%20en%20antwoorden.doc

***
Dutch lobby organisation for military & security industry #NIVD states 2/3 of polled companies since 2016 encountered an export refusal for strategic products. It involved mostly dual-use technology. Sold by other EU Member States after the Dutch refusal.
https://www.nidv.eu/wp-content/uploads/2021/10/Position-Paper-tbv-cie-BHOS-dd-281021-wapenexportbeleid.pdf

It is public information the Netherlands refused 130 export licenses for military products since 2016. That is an yearly average of 23. 40 of those concerned the UAE, 14 Saudi Arabia, 13 Turkey and 12 Egypt.
https://rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/03/04/historisch-overzicht-afgewezen-aanvragen-voor-militaire-goederen/Historisch-overzicht-denials-11102021.csv

***
The number of ML licenses provided in that period was far over 5.000 (temporarily licenses and renewed licenses not included). The lobby makes an elephant out of a mouse to underscore its call for more export support and less control.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/exportcontrole-strategische-goederen/documenten/rapporten/2016/10/01/overzicht-uitvoer-militaire-goederen

Info on dual use refusals isn't public.

How many?

What destinations?

But Sept 2021-2016 the total value of dual use exports was considerably (x 1.000+) higher as military exports, €6,026.2bn compared to €4.6bn for military exports in 2016-20. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/exportcontrole-strategische-goederen/documenten/rapporten/2016/10/01/overzicht-dual-use-vergunningen

***
Bits of Freedom vroeg de politie “een onderzoek naar hun afluisterapparatuur openbaar te maken. Ze weigert dat niet eens, maar reageert gewoon niet. Daarmee steekt ze een middelvinger op ... naar de democratische rechtsstaat.”

https://www.villamedia.nl/artikel/bits-of-freedom-boos-over-radiostilte-politie-rond-wob-verzoek-ondanks-fors-oplopende-dwangsom

https://www.bitsoffreedom.nl/2021/10/25/de-politie-naait-ons-en-heeft-daar-bakken-met-geld-voor-over/

***
Turkish drone in the next war. The Turkish-made deadly Bayraktar TB2 combat drone has been deployed at Donbas by the Ukrainian Joint Forces Operation (JFO) for the first time.
https://www.dailysabah.com/business/defense/in-ukraines-1st-combat-use-bayraktar-tb2-destroys-russian-armament

***
Jaarlijks vergadert de Tweede Kamer over het Nederlands wapenexportbeleid. Erg veel prioriteit lijkt dat niet te hebben: het debat is voor de tweede keer uitgesteld. Intussen gebeuren er vreemde dingen bij de Kamercontrole op grote exporten.
https://stopwapenhandel.org/grote-verdwijntruc-binnen-nederlandse-wapenexportcontrole/

***
Japan & next generation fighter program. Japan’s Acquisition Technology & Logistics Agency #ATLA said it is open to partnering with the US & UK, but a final decision will not be reached before December. In the meantime, Japan will built a lot of F-35s.
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4327070

***
Retweet @peterteffer: NEWS - In response to a European Ombudsman investigating about the revolving door case with former director Domecq taking a lobby job at Airbus, the European Defence Agency has decided to appoint an Ethics Officer. That is to say, probably. If they can find funding. A thread.

October 27

***
Langs de Kolonievaart bij Huis ter Heide in Drenthe is een oplegger met munitie van Defensie - welk type is nog onbekend - gekanteld. De weg is afgesloten en het gebied binnen 300 meter rondom de vrachtwagen is afgezet.

https://nos.nl/artikel/2403281-oplegger-met-munitie-van-defensie-gekanteld-in-drenthe

https://www.rtvdrenthe.nl/media/70762/Aanhanger-vol-munitie-gekanteld-omgeving-geevacueerd

***
Raytheon CEO: Air Force may not be able to afford new F-35 engine.
https://www.defensenews.com/air/2021/10/26/raytheon-ceo-air-force-may-not-be-able-to-afford-new-f-35-engine/

***
Exiled former Saudi official Saad Aljabri: Crown Prince Mohammed bin Salman uses since 2015 a team of mercenaries called the "Tiger Squad" to carry out extrajudicial kidnapping and killings https://www.cbsnews.com/news/mohammed-bin-salman-saad-aljabri-tiger-squad-henchmen-60-minutes-2021-10-24/

***
September saw a surprise development in defence relations between Islamabad & Naypyidaw, as a high-level delegation from Pakistan’s MoD made a visit to Myanmar, unannounced by either side. Window-dressing 4 Chinese arms trade, asks Indian Economic Times.

https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/pakistans-military-ties-with-myanmar-window-dressing-for-chinese-arms-trade/articleshow/87297261.cms

***
US Democrat and Republican senators urge Biden Administration to waive #CAATSA sanctions against #India to reinforce India’s status as a Major Defense Partner and will provide another avenue to counter Chinese influence in the Indo-Pacific. #S400 #ColdWar
https://www.cornyn.senate.gov/content/news/cornyn-warner-urge-biden-administration-waive-caatsa-sanctions-against-india

***
EU name and shame your small arms dealers.

With the 2020 announcement that arms manufacturers in Belgium are opening new plants in Morocco, it seems clear that EU member states are eager to pursue market expansion—despite the dangers that come with it. https://foreignpolicy.com/2021/10/26/europe-small-arms-dealers-eu-security/?tpcc=recirc_latest062921

October 26

***
Which EU states exported weapons/military equipment to the military regime of Egypt in 2020? http://enaat.org/eu-export-browser/overview?metric=licence,hybrid,approved,refused&destination=egypt&year_from=2020

licenses:

France €6.2bn

Italy €991m

Germany €764m

Netherlands €115m

Spain €17m

Belgium €14m

Bulgaria €11m

Greece €3.9m

Czech Republic €1.0m

Austria €822k

***
Why not? International Fighter Conference - set to take place at the Hilton London Syon Park, 2-4 November 2021. One of the reasons may be that Air Marshal Isiaka Oladayo Amao, Chief of the Air Staff, Nigerian Air Force participates. https://defenceiq.com/events-internationalfighter/landing/international-fighter-21-event-schedule

Addition: SaharaReporters has chronicled incidents where Nigerian military planes accidentally bombed soldiers and civilians. http://saharareporters.com/2021/09/16/timeline-bombing-civilians-nigerian-air-force-fighter-jets

***
A glimpse into the role of the US in the endless Somali war with of spies, Special Operations raids and drone strikes. A hart breaking series of big mistakes at the expense of Somali citizens.

A CIA Fighter, a Somali Bomb Maker, & a Faltering Shadow War. https://www.nytimes.com/2021/10/24/world/africa/al-shabab-somalia-us-cia.html

***
De tussenhandel in wapens is moeilijk te reguleren en vormt een uitdaging voor veel Afrikaanse landen, schrijven Peter Danssaert en Brian Wood (IPIS). ‘Zowel een reactieve als een proactieve aanpak zijn noodzakelijk.’
https://www.mo.be/opinie/tussenhandel-wapens-uitdaging-veel-afrikaanse-landen

***
Arms Sales: Congressional Review Process (Updated October 20, 2021)
https://sgp.fas.org/crs/weapons/RL31675.pdf; and

US Rep. Spanberger is leading an effort to prevent American weapons and military equipment from contributing to or facilitating future human rights abuses.

https://augustafreepress.com/spanberger-introduces-bill-barring-arms-sales-to-human-rights-violators/

***
Finland exports € 140 million worth of military goods to the UAE. https://worldakkam.com/finland-exports-e-140-million-worth-of-military-goods-to-the-uae/432425/

October 25

***
#Turkeys BMC said that the company signed an agreement with Korean Doosan & S&T Dynamics to supply #Altay's engine & transmission. Kang Eun-ho, the Minister responsible for Defense Acquisition Program Administration #DAPA signed the declaration of intent.
https://www.defenseworld.net/news/30650/Two_South_Korean_Companies_to_Supply_Engines_for_Turkey_s_Altay_Tank

***
#Airbus Ariane 5: #France launches a #Thales build military telecommunications #satellite, 4A of the Syracuse program. It should allow the French armies deployed world wide to communicate at high speed & in safety from ground, air, sea & submarine relays.
https://www.space.com/ariane-5-rocket-double-satellite-launch-webcast-october-2021

***
Flag hoisting ceremony held for #Vietnamese vessels. RoRo-5612 is a new generation multipurpose amphibious transport ship armed with modern weapons. The ships were built by Song Thu Shipbuilding Corporation and designed by the Dutch #Damen Shipyards Group.
https://vovworld.vn/en-US/news/flag-hoisting-ceremony-held-for-roro5612-multipurpose-vessels-1038804.vov

***
Qatar made a formal request to buy 4 armed MQ-9B Predator drones in 2020. The US has approved similar requests from other allies, including the UAE, but has not commented on what might have stalled Qatar's approval for the $600m drone deal.
https://www.middleeasteye.net/news/qatar-growing-frustrated-washington-over-stalled-us-drone-deal-report

***
Green Party politician Claudia Roth called 4 sanctions: “Erdogan’s unscrupulous actions against his critics are increasingly being denied.” One has to confront Erdogan’s “internationally authoritarian path,” impose sanctions & halt arms exports to Turkey. https://bioprepwatch.com/a-speech-that-angers-german-politicians-erdogan-ignites-a-new-level-of-escalation/

October 24

***
Revolution in military affairs is a 2019 article full of scary phrases, like "a world becoming one giant sensor." This revolution is about emerging tech to rapidly accelerate the process of detecting, targetting and striking, the so-called "kill chain." https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-04-16/new-revolution-military-affairs

The Dutch are in the process of acquiring submarines (big expensive systems). Here I read forces are unlikely "avoid detection in ANY domain." The article also describes the mechanism that those with vested interests (like sailors & wharfs) defend their own established interests.

***
The Military Imbalance In Taiwan Strait.

Mostly Statista provides clear graphs, but here to much is lacking; like US fighters, ships and troops in the region inclusion would change the image considerably and take the policy of Biden into consideration. https://www.statista.com/chart/3471/the-military-imbalance-in-the-taiwan-strait/

***
For the 1st time defence budgets of both Morocco and Algeria are due to be increased amid escalating tensions between the two neighbours, as well as instability in Tunisia. In the interest of populations of Morocco and Algeria to spend billons on weaponry? https://www.middleeasteye.net/news/arabic-press-review-billions-dollars-military-morocco-algeria-tensions-rise

October 22

***
Jorge Domecq stond jarenlang aan het hoofd van EDA. In 2020 stapte hij over naar wapenfabrikant Airbus. @Vredesactie, kaartte het met @_ENAAT & @corporateeurope aan. De EU Ombudsman geeft hen gelijk: het EU Agentschap had deze overstap niet mogen toelaten.
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/10/21/eu-ombudsman-wanbeheer-bij-europees-defensieagentschap/

***
Baker McKenzie: “The Netherlands Relaxes Licensing Policy for Exports of Military-Related Items to Turkey” https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/the-netherlands-relaxes-licensing-policy-for-exports-of-military-related-items-to-turkey

October 21

***
Stay tuned we ontwikkelen een nieuwe bommenwerper, de FCAS. Dat doen we zogenaamd voor uw veiligheid. Dat doen de Britten ook, en de Amerikanen, Z-Koreanen, Japanners, Turken, Russen en Chinezen. De wereld wordt er NIET veiliger door.

Retweet @AirbusDefence: Over the next few months, a team from Airbus Defence and Space - working in partnership with Geradts, SFL, DLR and the German Air Force - will be documenting the journey towards flight testing a crucial new capability for #FCAS (Future Air Combat Systems). Stay tuned... https://twitter.com/AirbusDefence/status/1451161971957567489

***
When games become reality. How would you like a powerful computer mounted on your M4 carbine? That’s what U.S. Army soldiers are now testing. This gem would give valuable intelligence about the target you are aiming at.
https://www.19fortyfive.com/2021/10/arcas-could-the-army-soon-merge-an-m4-rifle-and-a-computer/

***
France heightens Turkey, Greece tensions for arms sales, Turkish Daily Sabah states.
https://www.dailysabah.com/politics/eu-affairs/france-heightens-turkey-greece-tensions-for-arms-sales-sources

But where does it begin? With acquisition and ME by Ankara ($13.4bn) or by Athens ($8.0bn)?

For ME see NATO: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/6/pdf/210611-pr-2021-094-en.pdf

***
EU Commission reprots: "On export controls on dual-use goods, Turkey did not align with the EU position on certain multilateral export control arrangements." Supporting a position export - if at all - of strategic items must be handled with utmost care.
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/document/download/892a5e42-448a-47b8-bf62-b22d52c4ba26_en

***
New patrol vessel for Italian Guardia di Finanza made by Vittoria Shipyard in collaboration with #Damen Shipyards Group, Casa Vittoria's new OPV is over 60 meters long. #MigrantsAtSea
https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/10/19/news/cantiere-navale-vittoria-varato-pattugliatore-d-altura-green-p-04-osum-per-gdf-29113988/

***
The US Commerce Department’s Bureau of Industry and Security (BIS) will release an interim final rule in tomorrow's establishing controls on the export, reexport, or transfer (in-country) of certain items that can be used for malicious cyber activities.
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2021/10/commerce-tightens-export-controls-items-used-surveillance-private

***
The Ethiopian Air Force carried out another airstrike on what is said to be military targets in the Mekelle city, capital of Tigray regional state where TPLF leaders are believed to be planning military operations.
https://borkena.com/2021/10/20/ethiopia-air-force-carried-out-another-airstrike-on-military-targets-in-mekelle/

EU arms sales http://enaat.org/eu-export-browser/overview?destination=ethiopia

***
Chinese Global Times publishes strong opinion against: US-Aussie Tomahawk deal, which is feared to provoke ‘new cold war’. https://www.globaltimes.cn/page/202110/1236836.shtml Isn't it time to take a breath: stop militarizing the conflict between the current & coming superpower in the interest of citizens?

Addition: The other side: The August test of a Chinese space-based hypersonic missile is unlikely to trigger an arms race, but could influence the White House and Defense Department’s effort to shape new missile defense and nuclear posture strategies, experts say. https://www.defensenews.com/land/2021/10/20/chinese-hypersonic-missile-test-unlikely-to-trigger-arms-race-experts-say/

October 20

***
Huddle & In -Q-Tel #IQT (CIA related fund) Join Forces to Bring Intelligent Content Collaboration Tech to US Government. Huddle is used to improve info management & collaboration in government organizations in Belgium, Italy, Spain, Greenland & Finland. https://www.iqt.org/news/huddle-and-iqt-join-forces-to-bring-intelligent-content-collaboration-technology-to-u-s-government/

Bumped into IQT in an article about the IQT investment in an AI camera (based on the human eye) developed by French start up Prophesee. An issue described in Les Echos.
https://www.lesechos.fr/start-up/deals/la-deeptech-francaise-dans-le-viseur-du-fonds-de-la-cia-1356365

***
Brazilian planemaker Embraer SA and Dutch aerospace companies signed an agreement on Monday to explore opportunities in defence and commercial aviation, including potential new configurations for its C-390 military transport plane.
https://www.sharenet.co.za/views/views-article.php?views-article=755667

Addition: Nederlandstalige pers: Fokker Techniek en Fokker Services in Hoogerheide hopen de komende jaren de nodige grote orders op te doen van de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer, nummer drie van de wereld na Airbus en Boeing.
https://www.pzc.nl/bergen-op-zoom/fokker-hoopt-op-orders-van-nieuwe-partner-embraer-samenwerking-van-groot-belang~a8eed5ff

***
Into the future where European fighter aircraft are connected to the electric grid? (Try to visualize this aspect of carbon neutral war and military activity.)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFET-PR-697665_EN.pdf

***
Turkey has adopted a holistic approach in its relations with African countries, combining its soft power (humanitarian aid, nongovernmental organizations and trade) with hard power (defense industry and arms sales).
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/turkish-foreign-policys-principles-towards-africa

***
Sounds logical after decades of illegal occupation: Stressing that Israel's occupation must end, Palestine's observer to the UN, Riyad Masnour said urgent & decisive international action should include imposition of an arms embargo on the occupying Power.

https://english.wafa.ps/Pages/Details/126496

***
Oped on military secrets, China, US Universities, scientific research, military research and the difference between both.
https://stanfordreview.org/stanford-professors-china-response/

***
The US Air Force Research laboratory (AFRL) has been working with the UK's Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) since December 2020 to develop artificial intelligence (AI) systems for warfare. https://www.itpro.co.uk/technology/artificial-intelligence-ai/361289/us-and-uk-defence-labs-collaborate-on-mission-ready-ai

October 19

***
The CEO of Multinational Logistics Services #MLS, a large ship husbanding company that has received over $1 billion in US Navy contracts since 2010, appeared in the US today to face a criminal charge for his alleged participation in a #bribery scheme.
https://www.justice.gov/opa/pr/ceo-major-defense-contractor-charged-bribery

***
Lets dive into the complicated issue of the massive volume of Dutch Information Security exports and Dutch praised openness on its exports. https://stopwapenhandel.org/who-are-the-clients-for-dutch-information-security-tech/

***
Europeans should be concerned with pressuring the French government to stem the flow of arms from Europe to the rest of the world, and curtail the immoral European arms industry. https://www.irishtimes.com/opinion/letters/france-and-arms-industry-1.4703773

***
Agreements were made in Tel Aviv today about the future defence cooperation between the Netherlands and Israel. A Memorandum of Understanding has been signed that forms the framework for this collaboration. https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2021/10/13/nederland-en-israel-zetten-uitwisseling-van-kennis-voort

Addition: In the United States the sound of disrupting the business as usual of unbridled US military support for Israel is gaining strength. https://mondoweiss.net/2021/10/disrupting-the-business-as-usual-of-unbridled-us-military-support-for-israel/

***
The Netherlands agreed to send a C-130 transport aircraft to Mali to support the UN mission MINUSMA. The aircraft and personnel will leave the country in November and stay there for six months. They will operate from Bamako to transport people and cargo. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/15/kabinet-besluit-tot-inzet-c-130-transportvliegtuig-in-mali

***
New diesel-electric attack submarine (SSK) programs for NATO members Italy, Norway and Germany are indicative of the developing trends in the conventional submarine market for stealthier attack boats. https://news.usni.org/2021/10/18/new-european-attack-submarine-programs-pushing-limits-of-diesel-technology

***
Article puts F-16 deal in the context of the military balance with "regional rival Greece."

State Department spokesperson Ned Price said: “What I can say is the United States has not made any financing offers on Turkey's F-16 request.” https://www.thedrive.com/the-war-zone/42784/turkey-in-talks-to-buy-more-f-16s-as-it-struggles-to-revamp-fighter-fleet

***
The Congress may well block such a sale. Turkish F-16 fleet has been used extensively for border patrol since the start of the Syrian civil war, as well as during counter PKK operations, and in support of Turkish operations in Syria’s Idlib in 2020. https://warontherocks.com/2021/10/not-a-divorce-but-a-defense-decoupling-whats-next-for-the-u-s-turkish-alliance/

***
Turkish President Erdogan said Oct. 17 the US has proposed the sale F-16 fighters to Turkey to compensate Turkey’s $1.4bn investment in the US-led multinational F-35 program.

Article does not report there was an really an offer and if he said yes to it. https://www.defensenews.com/air/2021/10/17/turkey-us-proposed-to-sell-it-f-16-fighters/

October 18

***
Hier de brief op de site van Stop Wapenhandel: "Het voorkomen van controversiële wapenexporten vraagt ook op deze [genoemde] terreinen een omslag naar beleid dat zich richt op het bevorderen van vrede, mensenrechten, dialoog en eerlijke welvaartsverdeling."https://stopwapenhandel.org/verander-het-beleid/

***
CRS Report: Russian Arms Sales and Defense Industry

October 14, 2021 by Andrew S. Bowen, Analyst in Russian and European Affairs. https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46937

***
Playing games with civilian lives. "The Syrian military leadership decided not to use air defense systems, since at the time of the #Israeli aviation attack, two civilian passenger aircraft were in the zone of destruction of the anti-aircraft systems". https://www.timesofisrael.com/russia-says-israel-used-2-civilian-airliners-as-cover-to-carry-out-syria-strike/

October 17

***
European agencies team up for cyber resilience

The European Defence Agency (EDA) and the European Space Agency (ESA) today agreed to further deepen their already close cooperation in the cyber domain https://www.esa.int/Safety_Security/European_agencies_team_up_for_cyber_resilience

***
According to survey results released by British NGO Action on Armed Violence #AOAV, since 2008, the UK government has approved arms export licenses to 70 countries, despite the fact that several of these states are on its own human rights priority list.
https://aoav.org.uk/2021/uk-gov-approves-export-of-tear-gas-to-a-third-of-world-fuelling-concerns-it-could-be-used-in-human-rights-violations/

***
Dutch government loosens arms export policy on Turkey: adapt a presumption of denial policy (like Canada, Germany and UK).

Licenses: equipment which can be used in Syria excluded; &

with implications for regional security & arms embargo to Libya strict. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/10/15/kamerbrief-inzake-aanpassing-wapenexportbeleid-turkije/kamerbrief-inzake-aanpassing-wapenexportbeleid-turkije.pdf

***
Un-cooperative Egyptian authorities in murder of Italian student #GiulioRegeni is leaving bitter tast at his family.

Claudio Francavilla from Human Rights Watch calls for "targeted sanctions, arms embargo and human rights monitoring," on Egypt.

http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/87035281.cms

***
India's Bharat Electronics #BEL continued business with the Myanmar junta shows the urgency for targeted sanctions against the junta's arms suppliers and brokers and a global arms embargo, Justice for Myanmar's Yadanar Maung told VOA.
https://www.voanews.com/a/indian-arms-maker-with-us-eu-investors-supplies-myanmar-junta-rights-group-says/6269076.html

***
Cyprus: U.N. checks plane suspected of Libya embargo breach.

An unidentified plane inspected an halted at Cyprus and a look back at the case of Eric Prince arming Haftar involving UAE companies (denied by the US businessman.) https://apnews.com/article/business-middle-east-africa-europe-libya-67f64e15f712704e18cd78f1f0bebf58

***
Watch who wants to watch the citizens.

#Milipol Paris October 19-20. Over 1,000 companies present. From the Netherlands there are 15 companies, from less lethal munitions, to IT and and camera surveillance companies. https://en.milipol.com/Catalogue/exhibitors?refinementList%5Baddress.country%5D%5B0%5D=Netherlands

***
Airbus will showcase its integrated security strategy at the 22nd #Milipol in Paris (
https://en.milipol.com/) - a fair for internal security and repression. Airbus is a major worldwide contributor to the military & control needs of many different nations. https://www.airbus.com/newsroom/news/en/2021/10/milipol-2021.html

***
Delivered in 2010 2nd hand Fokker-60 to Peru, still involved in amphibious exercise of Peruvian armed forces, October 2021.
https://www.marines.mil/News/News-Display/Article/2809181/peru-leads-multinational-force-in-amphibious-landing-during-unitas-lxii/

(see for more Fokker sales to Peru: https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php)

***
Despite controversial help by president Erdogan himself Turkish-Qatari venture BMC facing liquidity challenges. https://www.defensenews.com/global/mideast-africa/2021/10/15/turkish-qatari-venture-bmc-facing-liquidity-challenges/

October 14

***
What's happens? The new great power competition between part of the Atlantic oriented West & China is used to pressure for a weaker arms control. Is selling arms to Arabian authoritarian regimes part of a security policy or adding to big power competition?

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10089043/Pentagon-head-foreign-arms-sales-resigns-just-15-months.html

Addition: Washington faces harsh realities from increasing evidence that shows the US gains no leverage from sales, the CATO institute brought forward in this debate. https://www.cato.org/blog

***
What's happening here? The new great power competition between part of the Atlantic oriented West and China is used to pressure for a weaker arms control policy.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10089043/Pentagon-head-foreign-arms-sales-resigns-just-15-months.html

***
Airbus announces that its new type of drone (floating long & high in the sky), the Zephyr, has successfully passed a series of litmus tests. Airbus says it has a large number of interested customers, including the UK MoD (as it stated already 5 years ago).
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/airbus-vante-les-merites-de-son-drone-stratospherique-1354334

***
Turkish exports of drones to regions of war or conflict aroused a huge outcry in international circles. But guess what. The camera's came from Germany, one of Turkish long time allies. The cameras came from the Taufkirchen based company #Hensoldt.
https://digit.site36.net/2021/10/08/missiles-and-sensors-german-technology-for-the-turkish-drone-war/

***
Pentagon’s arms sales chief resigns as Biden administration faces decisions on transfer policy. Article on how arms sales may be part of strategic competition with Russia and China. https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2021/10/13/pentagons-arms-sales-chief-resigns-as-biden-administration-faces-decisions-on-transfer-policy/

CRS Report: Renewed Great Power Competition: Implications for Defense—Issues for Congress Updated October 7, 2021
https://www.documentcloud.org/documents/21080764-renewed-great-power-competition-implications-for-defense-issues-for-congress-oct-7-2021?responsive=1&title=1

October 13

***
Retweet @wammezz: Local media reports that #Nigeria is next up to buy Turkish armed #drones. Remarkable, as Nigeria received quite a large batch of Chinese armed #drones, including WingLoon II and CH-4s last year. https://humanglemedia.com/zamfara-state-to-receive-fighter-drones-from-turkish-company/

***
Retweet @FrankSlijper: So-called “submarine affair,” considered the most serious case of suspected #corruption in #Israel's history, has been dogging military agencies, politicians and public discourse since it broke out in 2016. Five years later, the deal has yet to be signed. https://www.al-monitor.com/originals/2021/10/after-merkels-visit-israel-still-waiting-submarine-deal

***
Defense News reports on the last days of the UK naval Carrier Strike Group in the Pacific, a region of "geopolitical complexities." The Group also included Dutch frigate HNLMS Evertsen (F805).
https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2021/10/12/a-british-aircraft-carrier-departs-singapore-amid-tensions-in-the-pacific/

***
Dutch government renewed arms export license for naval military technology (valued of € 64.7 million) to Germany with end user Egypt. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/10/01/overzicht-uitvoer-militaire-goederen/Cumulatief_ML_uitvoer_rev11102021.csv

October 12

***
Surinaamse OM tekent binnen vijf maanden 856 wapenbeschikkingen.
https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/66930

***
A strong opinion in Dawn: ... the war may have ended, rest assured the MIC dictates that future conflicts will be found, for the stability of the US economy & the profitability of arms industries. "War is no longer a means to an end, but an end in itself."
https://www.dawn.com/news/1651270/war-machine

***
Europese strategische en economische belangen jagen controversiële wapenexporten aan
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/10/11/europese-strategische-en-economische-belangen-jagen-controversiele-wapenexporten-aan/

***
Western Power ​welcomes the signing plan to remove mercenaries from Libya
@libyanexpress https://www.libyanexpress.com/western-power-%e2%80%8bwelcomes-the-signing-plan-to-remove-mercenaries-from-libya/

***
Wow! Keep Scotland Beautiful and BAE Systems launch new Govan Community Clean Up Hub. And when your trained to clean up the mess you get a trip to Yemen for free to do the same.
https://www.baesystems.com/en/article/-strong-keep-scotland-beautiful-and-bae-systems-launch-new-govan-community-clean-up-hub--strong-

***
GKN Aerospace has signed a follow-on contract with Lockheed to supply launch tubes for the PAC-3 through 2025. For 30+ years, GKN Aerospace's Fokker business has applied proven production methods and capabilities to successfully support the PAC-3 program.
https://www.gknaerospace.com/en/newsroom/news-releases/2021/gkn-aerospace-and-lockheed-martin-expand-agreement-on-pac-3-missile-segment-enhancement/

***
#Damen delivered #Indonesian frigates part of amphibious operations (landings) involving marines, hydrografie and naval aviation.
https://wartajakarta.com/2-pkr-kelas-rem-akan-ambil-bagian-pada-latihan-operasi-amfibi-tni-al/

***
Damen Naval has chosen OSI Maritime Systems to provide a complete navigation suite for the German Navy's F126 program. The bridge management system #IBMS will be incorporated into the Thales TACTICOS combat system.
https://seawaves.com/?p=15895

***
Is dat is de reden om meer F-35 straaljagers, onderzeeërs en dure fregatten te kopen voor wereldwijd optreden?
Wel toys, maar geen wedde en job voor de boys?
Onrust neemt toe bij de krijgsmacht; Militaire top geplaagd door financiële sores.
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20211012_91683225

***
How will Europe’s planned #semiconductor strategy affect its nations’ military ambitions? https://www.defensenews.com/global/europe/2021/10/10/how-will-europes-planned-semiconductor-strategy-affect-its-nations-military-ambitions/
Where does Dutch originated #ASML steps in? https://www.asml.com/en/news/stories/2021/global-chip-shortage-challenge
The whole Semicon value chain in one country, NL https://www.hightechnl.nl/wp-content/uploads/2019/09/Company-profiles-SEMICON-Europa-2017.pdf

October 11

***
Restrictive arms export policy is systematically swept aside 4 strategic & economic interests. Because of this policy stopping European arms exports to wars, conflict zones & human rights violators is seriously hampered, concludes
#CTWnl today in a report. https://stoparms-exports.org/union-arms-exports/

***
Last Friday the headquarters of the leading German small arms manufacturer Heckeer & Koch in Oberndorf were blocked by around 200 activist, because of the sales of the company for counterinsurgency and its sales to Mexico. https://www.heise.de/tp/features/Aufstandsbekaempfung-mit-deutschen-Waffen-Tribunal-gegen-Heckler-Koch-6213496.html

***
Reports on arms export denials misused by others in the EU, a member complains to Der Spiegel. "When a country announces that it is not selling any howitzers in a crisis region, some partners see this primarily as an opportunity to offer some themselves." https://www.spiegel.de/politik/deutschland/eu-ruestungspolitik-deutsche-bomben-verkauft-in-italien-a-64caa564-5a32-4569-a6d3-848f1f151fd9

***
Indian arms manufacturer Bharat Electronics Ltd #BEL exported a remote-controlled, air-defense station to #Myanmar in July, said Justice for Myanmar (JFM), an activist group that monitors the military’s businesses. https://www.irrawaddy.com/news/burma/indian-arms-exporter-ships-air-defense-weapons-to-myanmars-junta.html

***
It would take an arms embargo by the UN to stop the Ethiopian government getting hold of deadly weapons. Yet China and Russia are preventing the UN SC "from even condemning the expulsion of UN officials, much less imposing strict sanctions." https://www.economist.com/leaders/2021/10/09/ethiopia-is-deliberately-starving-its-own-citizens

See also: Kenya: African conflicts need dialogue, not sanctions. https://nation.africa/kenya/news/kenya-african-conflicts-need-dialogue-not-sanctions--3578850 And the EP calls in an resolution for sanctions including an arms embargo against all the belligerents participating in the ongoing civil war in Ethiopia. https://addisstandard.com/news-eu-parliament-adopts-resolution-on-ethiopia-demands-immediate-cessation-of-hostilities-calls-for-wide-range-sanctions-including-arms-embargo/

***
The Greek MoD will decide, after signing the two contracts (six Rafale and three FDI frigates), whether to acquire an additional French Naval Group frigate or 3 corvettes. https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/naval-group-la-grece-hesite-entre-trois-corvettes-gowind-ou-une-fregate-fdi-supplementaire-894058.html


***
Coşkunöz Defense Aviation #CSH participated at the 3rd Turkish International Military Radar and Border Security Summit. It serves many global companies such as #Fokker with a wide product range in the manufacture of their structural platforms. https://raillynews.com/2021/10/uavera-domestic-UAV-systems-exhibited-cagatay-and-cengaveri/

October 10

***
Not surprising at all. France proposes a stronger Europe after the sinking of the Australian submarine deal. This to create a 3rd military block besides the US and China. Combined EU members outspend China already, but some are European focused, others are Atlantic oriented. ../2

2. Time to relaunch the idea 'An other Europe is possible'. A Europe focused on diplomacy, cooperation, a secure world for all. Sink as many military muscle programs as possible in exchange for confidence building and peaceful resolutions of conflict. https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/naufrage-des-sous-marins-envol-de-l-avion-du-futur-893952.html

October 9

***
UK looks to Gulf countries for new trade deal. The government has faced long-running criticism from opposition lawmakers and campaigners who say billions of pounds of arms exports to Saudi Arabia are being used to breach human rights laws in Yemen.
https://www.reuters.com/world/uk/britain-looks-gulf-countries-new-trade-deal-2021-10-07/

Addition: The Independent adds: The UK has a significant arms trade with GCC members, and accounts for around 1 in 5 of Saudi Arabia's arms imports, some of which have been used in the conflict in Yemen, according to data gathered by SIPRI. https://www.independent.co.uk/news/business/news/uk-lays-ground-for-2022-gulf-trade-talks-b1934095.html

***
Turkey’s Havelsan and Transvaro are testing Fedai, a Kamikaze drone they developed to neutralize other drone-borne threats. The was exhibited at the 3rd Military Radar and Border Security Summit.
https://www.dailysabah.com/business/defense/turkish-firms-develop-new-kamikaze-uav-against-drone-borne-threats

***
The remarkable F-35. A shortage of Pratt & Whitney #F135 engines keeps more than 4 dozen Lockheed Martin F-35s grounded and will continue to worsen. The year-old crisis has driven some lawmakers to call for replacing the F135 with an advanced new engine.
https://aviationweek.com/defense-space/supply-chain/f135-depot-rebounds-f-35-engine-shortage-worsens

***
Most of Newcastle’s fans seem equally unbothered by Saudi abuses against women, political prisoners, Yemenis, Khashoggi and others. They are just pleased that MBS might buy them some trophies. Winning games is much more important, isn't it. @AlanShearer_NE
https://www.ft.com/content/1855b290-d02c-4f9e-b05b-d67df1ec350e

***
Erdogan playing the Russian card. Challenging Western sanctions, Turkey has pledged to further its defense industry cooperation with Russia, including fighter jet & aircraft engine technologies, a second batch of S-400 air defense systems, and submarines.
https://www.defensenews.com/global/europe/2021/10/07/turkey-eyes-jets-engine-and-subs-as-it-moves-further-into-russias-orbit/

***
USN Connecticut, a nuclear-powered attack submarine, was damaged in a collision with an unknown underwater object in the South China Sea last weekend.

The accident quickly got an political dimension in the troubled relations between the US and China. https://www.navytimes.com/news/your-navy/2021/10/08/damaged-us-sub-in-port-after-undersea-collision-in-south-china-sea/

October 7

***
Mammoet South Africa, a branch of the global heavy lifting and transport specialist, has been contracted by Damen Shipyards Cape Town to assist with the launch of a inshore patrol vessels #MMIPV. Procured by ARMSCOR, for the South African Navy.
https://www.mammoet.com/news/mammoet-moves-south-african-navys-first-multi-mission-inshore-patrol-vessel

Last week Mammoet was in the Dutch news because of a donation of € 5 million partly ending in the pockets of former notorious US general Michael Flynn to prepare a lobby for US and French build 40 nuclear (Russian) reactors to be payed by the Gulf monarchies.

The scheme showed how megalomane 'elite' economic efforts can be without to much respect for democracy. The money evaporated, the program ended. The Dutch #OM ended its investigation into the case, limiting involvement of top shots isn't a NL priority.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/01/nederlands-bedrijf-betaalde-mee-aan-dubieuze-lobbyist-michael-flynn-a4060227

***
EP resolution on US-EU relations recommends that Member States do an internal audit of procurement practices to ensure that products integrated into their national networks and defence institutions are free of technologies coming from companies in China.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0410_EN.pdf

***
3 EU-based firms are suspected of trying to smuggle arms to Belarus & Russia, in what might be the tip of an iceberg. Czech Česká zbrojovka, small arms (incl. sniper rifles) to Russia; Hungarian De Fango & Slovak XXeurope, both ammo to Bellarus.
https://euobserver.com/world/153145

***
THE U.S. IS ORGANIZING A $5 MILLION GUN SALE TO MEXICAN FORCES ACCUSED OF MURDER AND KIDNAPPING

As the two countries meet this week to discuss security cooperation, lawmakers see the sale as evidence of a systemic problem.

https://theintercept.com/2021/10/06/mexico-weapons-sale-biden-murder-kidnapping/

***
The High Representative for Disarmament Affairs told the Security Council on Wednesday that “States should redouble efforts” to enforce arms embargoes, saying the level of violations “remain concerning.”
https://www.devdiscourse.com/article/law-order/1758670-disarmament-chiefasksstates-to-redouble-efforts-to-enforce-arms-embargoes

***
When a middle seized European country wants to be involved in European military policies, and to reach the Far East on the other side of the globe, you can bet it want extra funds. 2021: a fleet to Asia, followed by AUKUS and now begging for more Pounds.
https://www.defensenews.com/global/europe/2021/10/06/expansion-into-the-pacific-must-come-with-more-defense-funds-says-british-lawmaker/

***
Dutch police arrested a 48-year-old man from Oss as the main suspect in an international arms dealing investigation. The police said that the criminal organization he allegedly forms part of supplied over a thousand weapons to criminals. https://nltimes.nl/2021/10/06/oss-man-arrested-international-arms-trade-1000-weapons-delivered-criminals

October 6

***
#Thales suspected of "#corruption" and "influence peddling". Investigators are interested in the transfer of a former employee of the French multinational for a post at the United Nations, one of Thales's customers.
https://www.20minutes.fr/justice/3140995-20211005-groupe-thales-vise-enquete-parquet-financier-corruption

***
Insitu (Boeing subsidiary), GKN Aerospace (includes former Fokker) and TNO team up to develop multi task (incl. moving target indication) advanced radar system for drones. The radar will be based on TNO's AMBER technology.
https://www.wtoc.com/prnewswire/2021/10/05/insitu-gkn-aerospace-tno-team-up-develop-advanced-radar-system-integrator-uas/

***
China’s global market share of arms exports is falling as its weapons remain largely untested in combat and come with hidden costs, including political ones, experts say.
https://www.voanews.com/a/chinese-weapons-exports-decline/6258163.html

***
Sales of arms and military services total more than 361 billion dollars - the highest level since the end of the cold war. Total humanitarian funding worldwide reached 22 billion dollars last year, less than 40% of money required.
https://www.independent.com.mt/articles/2021-10-05/blogs-opinions/No-farewell-to-arms-6736237275

***
@StpWrOnMigrants got emails urging it to remove an article (in Dutch) on it website about #Airbus arms trade to Afghanistan (https://stopthewaronmigrants.noblogs.org/post/2018/03/29/afghaanse-vluchtelingen-vragen-leidse-universiteit-om-promotiebijeenkomst-wapenbedrijf-airbus-te-annuleren/).

The organisation replied with an Open Letter in reply (english): https://stopthewaronmigrants.noblogs.org/post/2021/09/28/open-letter-to-hannah-de-vries-airbus/#more-709

October 5

***
Protestors arrive at defence event in Farnborough in wake of Boris Johnson nuclear submarine deal

The AUKUS deal announced last month is being challenged by protestors

https://www.hampshirelive.news/news/hampshire-news/gallery/protestors-arrive-defence-event-farnborough-6013705

***
1, 2, 3, 100, 200 drones swarming & controlled by 1 person. I can't help it, when I read such info, to imagine a world where knowledge is used instead for health care, finding ways to limit production to minimise pressure on environment & climate. #DARPA
https://www.c4isrnet.com/unmanned/2021/10/04/swarm-grammar-darpa-to-test-single-user-controlling-200-drones-in-mock-city/

***
Retweet
@CIPolicy: From our @WilliamHartung 's new Factsheet: "Reducing the profits of war ultimately depends on reducing the resort to war in the first place. Likewise, making war less profitable decrease incentive to go to war." Read it here: https://3ba8a190-62da-4c98-86d2-893079d87083.usrfiles.com/ugd/3ba8a1_0214b37aed8c4404b26aeacaf1b6a64d.pdf

*
**
Lockheed Opens New Hypersonic Weapons Factory In Alabama

The manufacturing plant is the third digital factory opened by the world’s largest defense contractor this year.

https://www.defenseone.com/business/2021/10/lockheed-opens-new-hypersonic-weapons-factory-alabama/185820/

***
Nederlandse producenten van onderzeebootonderdelen vrezen eigen hachie, omdat de overheid niet wil bijspringen om offerte kosten financieel te ondersteunen. Leve de vrije markt, als wij maar met publieke middelen geholpen worden, schijnt 't devies te zijn.
https://www.nidv.eu/nieuws/antwoorden-rapportage-onderzeeboten-mkb-ongerust/

***
Voormalig PvdA-Kamerlid Eijsink voorzitter van wapenindustrielobby. https://www.nidv.eu/nieuws/angelien-eijsink-nieuwe-voorzitter-nidv/

***
Airbus U.S. has agreed to pay to the US $1,043,475 to resolve allegations that it violated the False Claims Act "Government contractors who deliberately inflate profits at the expense of our military and taxpayer will be held accountable." https://www.justice.gov/usao-edva/pr/government-contractor-agrees-pay-more-1-million-resolve-false-claims-act-lawsuit

***
French frigates sold to Greece to fight German submarines delivered to Turkey in the Aegean? https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/opinion/the-brief-powered-by-gie-french-frigates-to-fight-german-submarines-in-the-aegean/

***
Will all submarines, even nuclear ones, be obsolete and ‘visible’ by 2040?

Technologies could render the ocean transparent by the time Australia’s new submarines are ready, some experts say

https://www.theguardian.com/australia-news/2021/oct/05/will-all-submarines-even-nuclear-ones-be-obsolete-and-visible-by-2040

October 4

***
Morocco and Israel are expected to sign a deal that would see the two countries co-produce kamikaze drones, according to a Moroccan military and security affairs expert with knowledge of the plans.
https://www.defensenews.com/unmanned/2021/10/01/morocco-and-israel-to-sign-kamikaze-drone-deal/

***
Biden’s bold antitrust agenda faces early test with defense industry. Mighty Lockheed Martin, the world’s largest military contractor, is seeking to buy rocket and missile propulsion manufacturer Aerojet Rocketdyne.
https://www.thedefensepost.com/2021/10/04/biden-antitrust-agenda-defense/

***

US Navy wants to develop and procure 3 types of large unmanned vehicles: Large Unmanned Surface Vehicles #LUSVs Medium Unmanned Surface Vehicles #MUSVs Extra-Large Unmanned Undersea Vehicles #XLUUVs. USN proposed FY2022 budget requests $434.1m for R&D. https://documentcloud.org/documents/21073666-navy-large-unmanned-surface-and-undersea-vehicles-background-and-issues-for-congress-sept-30-2021

***
The former head of one of China's largest weapon manufacturers has been expelled from the ­Communist Party & will face corruption charges, the country's top anti-#corruption body said, barely 8 months after his predecessor was indicted on similar grounds. https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3150942/corruption-china-ex-boss-pla-weapons-giant-face-trial-over

***
Fear that data collected by Dutch police (and other government branches) via the use of DJI drones sold by China can be used for indirect data collecting by Beijing. https://www.platform-investico.nl/artikel/politie-gebruikt-omstreden-chinese-drones-voor-opsporing/

Questions in Dutch parliament bij #SP MPs. https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7c84df82-d6c4-4fa6-85c7-cda5a6255d9e&title=Chinese%20drones%20die%20gebruikt%20worden%20door%20de%20politie.docx

***
A Pakistani former general is involved in a trust controlling several offshore companies. One of those has helped broker arms sales from Belgian manufacturer FN Herstal to Hindustan Aeronautics, a state-owned Indian defence company. #IndiaPakistanConflict https://www.daijiworld.com/news/newsDisplay?newsID=879690

***
Outgoing German chancellor Merkel to pay 'farewell visit' to Erdoğan.

In 2020 Merkel prevented the efforts of the front led by the France-Greece duo to impose an (arms) embargo on Turkey. https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/outgoing-german-chancellor-merkel-to-pay-farewell-visit-to-erdogan

October 3

***
“We hope Kouwenhoven is sent to the Netherlands as soon as possible,” said Wendela de Vries, a researcher at Stop Wapenhandel. @Ctwnl
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2021-10-03-ngos-urge-sa-to-extradite-dutch-arms-dealer-after-sca-blows/

***
Really? There's a 'mutual wish to further intensify #EU-#Saudi cooperation,' EU foreign affairs chief @JosepBorrell: "I intend to sign a cooperation arrangement that reflects our mutual wish to further intensify our cooperation." It includes?
https://www.arabnews.com/node/1940296/saudi-arabia

***
A Virginia judge has tossed a suit accusing Airbus, Lockheed and the S Korean government of wrongly cutting a broker out of a $3.1bn offset deal to sell a military satellite to Korea, saying the court lacked jurisdiction.
https://www.law360.com/articles/1427419/airbus-lockheed-escape-south-korean-satellite-deal-dispute

The case: https://blog.kakaocdn.net/dn/p180w/btqTF3hLb8E/jUbmNnFB9FD1CFzpuDzMX0/%EB%B0%95%EA%B7%BC%ED%98%9C%EC%A0%95%EB%B6%80%2C%20%EA%B5%B0%EC%82%AC%EC%9C%84%EC%84%B1%20%EC%95%84%EB%82%98%EC%8B%9C%EC%8A%A42%20%EB%84%A4%EB%B0%B0%20%EB%B9%84%EC%8B%B8%EA%B2%8C%20%EB%A7%A4%EC%9E%85%20-%20%EC%86%8C%EC%86%A1%EC%9E%A5%2020201231_SOK%20SS.pdf?attach=1&knm=tfile.pdf

The "a broker" is a daughter of Barclays PLC the Guernsey based broker Blenheim Capital Holdings Ltd.

***
Australia’s dumping of plans for French-designed submarines will have costly and extensive consequences for firms and workers, defence lobbyists predict. https://www.adelaidenow.com.au/business/sa-business/french-submarine-fall-out-threatens-tens-of-millions-of-dollars-in-contract/news-story/196e246f9335339feefc493519460a3d

October 2

***
Ondanks de pandemie en de brexit klom de Europese vergunde wapenexport in 2020 met ruim 20 procent, van 138 miljard euro in 2019 naar 167 miljard vorig jaar. De Belgische wapenuitvoer bleef stabiel rond 2,9 miljard euro.
https://www.tijd.be/politiek-economie/europa/economie/pandemie-had-amper-impact-op-europese-en-belgische-wapenexport/10335660.html

***
Turkey intends to seek compensation for its removal from the US-led F-35 program, possibly during a meeting with US President Joe Biden on the margins of a G20 meeting next month, Turkish President Erdogan said.
https://www.defensenews.com/2021/09/30/turkey-wants-compensation-for-ouster-from-us-led-jet-program/

***
Mexico’s president has revealed he sent a letter to the Israeli government asking for the extradition of a former top security official, Tomás Zerón. He's being sought on charges of torture & covering up the disappearances of 43 students in Mexico in 2014. https://abcnews.go.com/International/wireStory/mexico-asks-israel-extradition-missing-students-case-80356016

October 1

***
The Biden administration’s Pacific strategy will face a major test later this year when India makes good on a controversial $5bn arms deal with Russia, an agreement that could trigger U.S. sanctions at a time when Washington is trying to pull India closer. https://www.politico.com/news/2021/09/30/india-arms-deal-russia-biden-514822

***
Poland's 2020 arms exports reach nearly EUR 400 million. Eighteen percent of last year's military exports went to the Philippines, 6 percent to Ukraine, and 5 percent each to Vietnam and Algeria, the ministry wrote.
https://www.thefirstnews.com/article/polands-2020-arms-exports-reach-nearly-eur-400-million-25061